Norēķinu konts pamatkonts

Industra  Bank piedāvā fiziskai personai – patērētājam, kas ir Eiropas Savienības rezidents1, atvērt un izmantot norēķinu kontu kā pamatkontu (turpmāk arī pamatkonts).  

Pamatkonta ietvaros Industra Bank piedāvā šādus pakalpojumus:

  • Multivalūtu norēķinu konta atvēršana un apkalpošana (visas darbības, kas nepieciešamas norēķinu konta atvēršanai, apkalpošanai un slēgšanai);
  • Naudas līdzekļu  ieskaitīšana pamatkontā;
  • Skaidras naudas izņemšana no pamatkonta Industra Bank tās darba laikā vai bankomātos visā Latvijā;
  • Maksājuma pakalpojumu veikšana, ja maksājuma saņēmēja konts ir atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas Zonas valstī – 
    • bezskaidras naudas kredīta pārvedumi/maksājumi eiro, tai skaitā izmantojot bankas internetbanku;
    • regulārie maksājumi un elektronisko rēķinu regulārā apmaksa;
    • maksājumu veikšana ar maksājuma karti Mastercard debit (eiro valūtā), tai skaitā maksājumu veikšana tiešsaistē.

Patērētājam, kurš vēlas saņemt pamatkonta pakalpojumus, jāiesniedz Industra Bank apliecinājums par to, ka viņam nav atvērts norēķinu konts kā pamatkonts citā kredītiestādē, kura sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā.

Pamatkonta pakalpojums var tikt atteikts un izbeigts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajos gadījumos.

Lai izmantotu pamatkonta pakalpojumu, papildu pakalpojumu iegāde nav nepieciešama.

1 Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kā arī persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai skaitā persona, kas ir patvēruma meklētājs vai bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvusi persona, — arī tad, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei