Uzmanieties, atkal ir aktivizējušies krāpnieki, kuri, uzdodoties par bankas darbiniekiem vai saistītām personām, zvana bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas vai personīgos datus.   

Norēķinu konts pamatkonts

AS “Industra  Bank” (turpmāk arī  Banka) piedāvā fiziskai personai – patērētājam, kas ir Eiropas Savienības rezidents1, atvērt un izmantot norēķinu kontu kā pamatkontu (turpmāk arī pamatkonts).  

Pamatkonta ietvaros AS “Industra Bank” piedāvā šādus pakalpojumus:

  • Multivalūtu norēķinu konta atvēršana un apkalpošana (visas darbības, kas nepieciešamas norēķinu konta atvēršanai, apkalpošanai un slēgšanai)
  • Naudas līdzekļu  ieskaitīšana pamatkontā
  • Skaidras naudas izņemšana no pamatkonta AS “Industra  Bank” tās darba laikā vai bankomātos visā Latvijā
  • Maksājuma pakalpojumu veikšana, ja maksājuma saņēmēja konts ir atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas Zonas valstī – 
    • bezskaidras naudas kredīta pārvedumi/maksājumi euro, tai skaitā izmantojot Bankas attālinātās apkalpošanas sistēmu MultiNet
    • regulārie maksājumi un elektronisko rēķinu regulārā apmaksa
    • maksājumu veikšana ar maksājuma karti Maestro (euro valūtā), tai skaitā maksājumu veikšana tiešsaitē.

Patērētājam, kurš vēlas saņemt pamatkonta pakalpojumus, jāiesniedz AS “Industra Bank” apliecinājums par to, ka viņam nav atvērts norēķinu konts kā pamatkonts, kas nodrošina  iepriekš minētos pakalpojumus, citā kredītiestādē, kura sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā.

Pamatkonta pakalpojums var tikt atteikts un izbeigts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajos gadījumos.

Lai izmantotu pamatkonta pakalpojumu, papildu pakalpojumu iegāde nav nepieciešama.

1 Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kā arī persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai skaitā persona, kas ir patvēruma meklētājs vai bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvusi persona, — arī tad, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei