Uzmanību! Šobrīd uzdarbojas krāpnieki. Never aizdomīgas saites, kas saņemtas sms vai e-pastā un nekādā gadījumā šādās saitēs neievadi savus internetbankas piekļuves vai maksājumu karšu datus! Uzzini, kā neuzķerties!

Noguldījumu garantētā atlīdzība

Kas ir garantētā atlīdzība?

Noguldījumu nepieejamības gadījumā, noguldītājam -fiziskai vai juridiskai personai valsts garantētā, noteiktā kārtībā un apmērā izmaksājamā summa.

Kam ir tiesības saņemt valsts garantēto atlīdzību?

Tiesības saņemt valsts garantēto atlīdzību ir noguldītājiem:

 • Latvijā reģistrētu kredītiestāžu un to filiāļu, krājaizdevu sabiedrību, kā arī ārvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāļu Latvijā klientiem;
 • dalībvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāļu Latvijā klientiem, ja tās piedalās noguldījumu garantiju fondā.

Kas ir tiesīgs saņemt garantēto atlīdzību?

Valsts garantētā atlīdzība attiecas uz noguldītāja ieguldījumiem, norēķinu kontiem, algas kontiem, krājkontiem u.tml. noguldītāja naudas līdzekļiem kredītiestādē, turklāt, visi viena noguldītāja ieguldījumi vienā kredītiestādē  summējas un tiek uzskatīti par vienu garantēto noguldījumu. Garantētā atlīdzības summa attiecas uz vienu šādu noguldījumu konkrētā kredītiestādē. 

Kādos gadījumos var saņemt garantēto atlīdzību?

Noguldītājs var saņemt garantēto atlīdzību gadījumos, ja noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldījumus, un  ir iestājies vismaz viens no apstākļiem:

 • tiesa ir pasludinājusi noguldījumu piesaistītāju par maksātnespējīgu;
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir anulējusi atļauju (licenci) kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai;
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldītājam noguldījumu, un pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos.

Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par:

 • kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību noguldījumiem;
 • finanšu iestāžu noguldījumiem;
 • tādu pašvaldību, kuru gada budžets pārsniedz 500000 euro, un tiešās pārvaldes iestāžu noguldījumiem;
 • noguldījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums;
 • noguldījumiem, kuru noguldītājs kā klients nav identificēts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem;
 • noguldījumiem, kuri saskaņā ar likumu veido noguldījumu piesaistītāja pašu kapitālu;
 • apdrošināšanas sabiedrību noguldījumiem;
 • ieguldījumu brokeru sabiedrību noguldījumiem;
 • ieguldījumu pārvaldes sabiedrību noguldījumiem;
 • privāto pensiju fondu noguldījumiem;
 • alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku noguldījumiem;
 • kredītiestādes emitētiem parāda vērtspapīriem, kā arī saistībām, kas rodas no tās vekseļiem, tai skaitā pārvedu vekseļiem;
 • noguldījumiem, ar kuriem pēdējo divu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas nav veikti nekādi darījumi un kuru vērtība ir mazāka par 10 euro.

Kāds ir garantētās atlīdzības apmērs?

Garantētās atlīdzības apmērs vienam noguldītājam tiek noteikts neatkarīgi no laika, kad noguldījums tika iesniegts bankā.

Noguldījumu nepieejamības gadījumā, gan fiziskām, gan juridiskām personām  no Noguldījumu garantiju fonda līdzekļiem tiek nodrošināta garantētās atlīdzības izmaksa par noguldījumiem visās valūtās, bet ne vairāk kā EUR 100 000 apmērā.

Garantētā atlīdzība tiek izmaksāta euro.

Kad tiek izmaksāta garantētā atlīdzība?

Garantēto atlīdzību izmaksā sākot ar 15. darbdienu no noguldījuma nepieejamības iestāšanās dienas.

Kas notiek, ja Noguldījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu?

Ja Noguldījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu garantētās atlīdzības izmaksu veikšanai, atlīdzība tiek izmaksāta no valsts budžeta.

Informācija sagatavota, balstoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ziņojumu, kas iesniegts plašsaziņas līdzekļiem, pamatojoties uz Saeimas pieņemto Noguldījumu garantiju likumu.

***

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Noguldījumu garantiju likums 

 

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei