Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Noguldījumu garantētā atlīdzība

Valsts garantētā noguldījumu aizsardzība

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Garantijas noguldījumiem kredītiestādē
Jūsu noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. Ja iestātos noguldījumu nepieejamība kredītiestādē, Jūsu noguldījumus līdz 100 000 euro atmaksās Noguldījumu garantiju fonds.

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs
Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir 100 000 euro katram kredītiestādes noguldītājam. Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta euro valūtā. Garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta par Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā minētajiem noguldījumiem.

Papildu garantētās atlīdzības maksimālais apmērs
Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 euro apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt, garantēto atlīdzību līdz 200 000 euro, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus.

Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir vairāki noguldījumi kredītiestādē
Visi Jūsu noguldījumi kredītiestādē tiek summēti un kopsummai piemēro maksimālo garantētās atlīdzības apmēru - 100 000 euro.

Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir kopīgs noguldījums ar citu(-ām) personu(-ām)
Ja kontā ir vairāk nekā 100 000 euro, garantēto atlīdzību līdz 100 000 euro var saņemt katrs noguldītājs atsevišķi ar nosacījumu, ka šis noguldītājs ir identificēts pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas. 
Atlīdzība tiek izmaksāta katrai personai atbilstoši tās noguldījuma līgumā noteiktajai noguldījuma daļai vai, ja tāda nav noteikta – noguldījums sadalāms vienlīdzīgās daļās. 
Ja noguldītājs pārvalda citai personai pienākošos naudas līdzekļus, garantēto atlīdzību ir tiesības saņemt šai personai.

Garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas termiņš noguldījumu nepieejamības gadījumā
Sākot ar 20. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies līdz  2018. gada 31. decembrim.
Sākot ar 15. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
Sākot ar 10. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
Sākot ar 8. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2024. gada 1. janvāra.

Informācija par prasījumu saistību savstarpējā ieskaita iespējamību
Aprēķinot noguldītājam pienākošos garantēto atlīdzību, var tik ņemtas vērā noguldītāja saistības pret kredītiestādi, tās savstarpēji dzēšot.

Kontaktinformācija
Finanšu un kapitāla tirgus komisija: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, tel. 6777 4800. Mājas lapas adrese: www.fktk.lv

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !