Noguldījumu garantētā atlīdzība

Valsts garantētā noguldījumu aizsardzība

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Garantijas noguldījumiem kredītiestādē
Jūsu noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. Ja iestātos noguldījumu nepieejamība kredītiestādē, Jūsu noguldījumus līdz 100 000 euro atmaksās Noguldījumu garantiju fonds.

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir 100 000 euro katram kredītiestādes noguldītājam. Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta euro valūtā. Garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta par Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā minētajiem noguldījumiem:

 1. kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību noguldījumiem;
 2. finanšu iestāžu noguldījumiem;
 3. tādu pašvaldību, kuru gada budžets pārsniedz 500 000 euro, un tiešās pārvaldes iestāžu noguldījumiem;
 4. noguldījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums;
 5. noguldījumiem, kuru noguldītājs kā klients nav identificēts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem;
 6. noguldījumiem, kuri saskaņā ar likumu veido noguldījumu piesaistītāja pašu kapitālu;
 7. apdrošināšanas sabiedrību noguldījumiem;
 8. ieguldījumu brokeru sabiedrību noguldījumiem;
 9. ieguldījumu pārvaldes sabiedrību noguldījumiem;
 10. privāto pensiju fondu noguldījumiem;
 11. alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku noguldījumiem;
 12. kredītiestādes emitētiem parāda vērtspapīriem, kā arī saistībām, kas rodas no tās vekseļiem, tai skaitā pārvedu vekseļiem;
 13. noguldījumiem, ar kuriem pēdējo divu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas nav veikti nekādi darījumi un kuru vērtība ir mazāka par 10 euro.

Papildu garantētās atlīdzības maksimālais apmērs
Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 euro apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt, garantēto atlīdzību līdz 200 000 euro, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus.

Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir vairāki noguldījumi kredītiestādē
Visi Jūsu noguldījumi kredītiestādē tiek summēti un kopsummai piemēro maksimālo garantētās atlīdzības apmēru - 100 000 euro.

Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir kopīgs noguldījums ar citu(-ām) personu(-ām)
Ja kontā ir vairāk nekā 100 000 euro, garantēto atlīdzību līdz 100 000 euro var saņemt katrs noguldītājs atsevišķi ar nosacījumu, ka šis noguldītājs ir identificēts pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas. 
Atlīdzība tiek izmaksāta katrai personai atbilstoši tās noguldījuma līgumā noteiktajai noguldījuma daļai vai, ja tāda nav noteikta – noguldījums sadalāms vienlīdzīgās daļās. 
Ja noguldītājs pārvalda noguldītāja kontā esošos citai personai pienākošos naudas līdzekļus, tad garantēto atlīdzību ir tiesības saņemt šai personai, kura var pierādīt savas prasījuma tiesības uz noguldītāja pārvaldītajiem līdzekļiem, ar nosacījumu, ka noguldījumu piesaistītājs šo personu ir identificējis pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

Garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas termiņš noguldījumu nepieejamības gadījumā un garantētās atlīdzības izmaksa nepilngadīgajām personām

Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta piecus gadus no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas vai no dienas, kad izbeigušies apstākļi, kas ir pamats Noguldījumu garantiju likuma 27. panta pirmajā daļā noteiktajam garantētās atlīdzības izmaksas atteikumam.

Garantēto atlīdzību izmaksā:

- Sākot ar 15. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

-Sākot ar 10. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

-Sākot ar 8. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2024. gada 1. janvāra.

Nepilngadīgo noguldītāju (kontu īpašnieku) likumiskie pārstāvji (vecāki) vai Civillikuma 222. pantā un Bāriņtiesu likuma 26. pantā noteiktajā kārtībā iecelti aizbildņi noguldījumu nepieejamības gadījumā un saskaņā ar nepilngadīgās personas mantiskajām interesēm ir tiesīgi veikt visas nepieciešamās darbības nepilngadīgās personas valsts garantētās atlīdzības saņemšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Personas ir tiesīgas saņemt garantēto atlīdzību personīgi no brīža, kad sasniedz 18 gadu vecumu.

Informācija par prasījumu saistību savstarpējā ieskaita iespējamību
Aprēķinot noguldītājam pienākošos garantēto atlīdzību, var tik ņemtas vērā noguldītāja saistības pret kredītiestādi, tās savstarpēji dzēšot.

Kontaktinformācija
Finanšu un kapitāla tirgus komisija: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, tel. 6777 4800. Mājas lapas adrese: www.fktk.lv

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei