21. septembrī no plkst. 21.00 līdz 23.00 būs īslaicīgi pārtraukumi Industra Bank internetbankas darbībā, kā arī būs ierobežotas iespējas iepirkties internetveikalos ar mūsu izdotajām kartēm.

Iesniegums internetbankas lietošanai juridiskām personām

Spēkā no: 28.09.2020

_______________

Informācija par klientu

1
rezidents
nerezidents

Atļauju piešķiršana

2

Lūdzu Banku piešķirt man tiesības lietot internetbanku bankas operāciju veikšanai saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas pakalpojumu cenrāžiem un citiem AS „Industra Bank” ( turpmāk tekstā – Banka) noteikumiem.

Lūdzu piešķirt man tiesības lietot internetbanku, izmantojot autorizācijas rīku

Industra Code
„DIGIPASS” ierīci
SMS autorizāciju (tikai rezidentiem)

Saņemšana

3

Bankas operāciju drošai veikšanai internetbankā Banka izsniedz un Klients saņem

„DIGIPASS” ierīci
Aploksni (ar lietotāja vārdu un paroli)

Apliecinājums

4
Ar savu parakstu apliecinu, ka:

- Banka ir nodrošinājusi man iespēju iepazīties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem un Cenrādi, kā arī ar internetbankas lietošanas norādījumiem, kuri man bija pieejami tīmekļa vietnē https://industra.finance un Bankas klientu apkalpošanas vietās pirms šī iesnieguma parakstīšanas; esmu iepazinies (-usies) ar minētajiem dokumentiem un apņemos tos ievērot.
- esmu informēts (-a) par fiziskās personas datu apstrādes kārtību, tajā skaitā par datu nodošanu un saņemšanu no trešajām personām Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
- esmu informēts (-a) par fiziskās personas tiesībām iepazīties ar fiziskās personas Bankas apstrādē esošajiem personīgajiem datiem, par tiesībām pieprasīt tos izlabot, ierobežot to apstrādi vai iznīcināt, par tiesībām apturēt datu apstrādi un par tiesībām uz datu pārnesamību; esmu informēts par iespēju vērsties pie Bankas Datu aizsardzības speciālista () par
jautājumiem, saistītiem ar personas datu apstrādi un par tiesībām iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijai (www.dvi.gov.lv);
- apstiprinu, ka visa informācija, kas sniegta šajā iesniegumā ir pilnīga un precīza, apņemos nekavējoties paziņot Bankai par visām izmaiņām, kas skar šajā iesniegumā uzrādīto informāciju.

Klienta paraksts, atšifrējums

* obligāti aizpildāmie lauki