Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Iesniegums attālinātās apkalpošanas sistēmas "MultiNet" lietošanai juridiskām personām

Spēkā no: 20.03.2017

Klients

1
rezidents
nerezidents

Atļauju piešķiršana

2

Lūdzu Banku piešķirt man tiesības lietot klientu attālināto apkalpošanas sistēmu „MultiNet” bankas operāciju veikšanai saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas pakalpojumu tarifiem un citiem AS „Industra Bank” ( turpmāk tekstā – Banka) noteikumiem.

Lūdzu piešķirt man tiesības lietot attālināto apkalpošanas sistēmu “MultiNet”, izmantojot autorizācijas rīku

„DIGIPASS” ierīci
SMS autorizāciju (tikai rezidentiem)

Saņemšana

3

Bankas operāciju drošai veikšanai internetbankā Banka izsniedz un Klients saņem slēgtā nebojātā aploksnē:

„DIGIPASS” ierīci
Aploksni (ar lietotāja vārdu un paroli)

Apliecinājums

4
Ar savu parakstu apliecinu, ka:

Ar AS "Industra Bank" Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas pakalpojumu tarifiem esmu iepazinies, piekrītu tiem pilnībā un apņemos tos ievērot;

Esmu informēts, ka klientu attālinātās apkalpošanas sistēmas "MultiNet" lietošanas norādījumi ir ievietoti Bankas mājas lapā, man tie ir saprotami un apņemos tos ievērot.

Klienta paraksts, atšifrējums

* obligāti aizpildāmie lauki