Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Iesniegums attālinātās apkalpošanas sistēmas "MultiNet" lietošanai juridiskām personām

Spēkā no: 28.09.2020

_______________

Informācija par klientu

1
rezidents
nerezidents

Atļauju piešķiršana

2

Lūdzu Banku piešķirt man tiesības lietot klientu attālināto apkalpošanas sistēmu „MultiNet” bankas operāciju veikšanai saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas pakalpojumu tarifiem un citiem AS „Industra Bank” ( turpmāk tekstā – Banka) noteikumiem.

Lūdzu piešķirt man tiesības lietot attālināto apkalpošanas sistēmu “MultiNet”, izmantojot autorizācijas rīku

„DIGIPASS” ierīci
SMS autorizāciju (tikai rezidentiem)

Saņemšana

3

Bankas operāciju drošai veikšanai internetbankā Banka izsniedz un Klients saņem

„DIGIPASS” ierīci
Aploksni (ar lietotāja vārdu un paroli)

Apliecinājums

4
Ar savu parakstu apliecinu, ka:

- Banka ir nodrošinājusi man iespēju iepazīties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem un Cenrādi, kā arī ar attālinātās klientu apkalpošanas sistēmas “MultiNet” lietošanas norādījumiem, kuri man bija pieejami tīmekļa vietnē https://industra.finance un Bankas klientu apkalpošanas vietās pirms šī iesnieguma parakstīšanas; esmu iepazinies (-usies) ar minētajiem dokumentiem un apņemos tos ievērot.
- esmu informēts (-a) par fiziskās personas datu apstrādes kārtību, tajā skaitā par datu nodošanu un saņemšanu no trešajām personām Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
- esmu informēts (-a) par fiziskās personas tiesībām iepazīties ar fiziskās personas Bankas apstrādē esošajiem personīgajiem datiem, par tiesībām pieprasīt tos izlabot, ierobežot to apstrādi vai iznīcināt, par tiesībām apturēt datu apstrādi un par tiesībām uz datu pārnesamību; esmu informēts par iespēju vērsties pie Bankas Datu aizsardzības speciālista () par
jautājumiem, saistītiem ar personas datu apstrādi un par tiesībām iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijai (www.dvi.gov.lv);
- apstiprinu, ka visa informācija, kas sniegta šajā iesniegumā ir pilnīga un precīza, apņemos nekavējoties paziņot Bankai par visām izmaiņām, kas skar šajā iesniegumā uzrādīto informāciju.

Klienta paraksts, atšifrējums

* obligāti aizpildāmie lauki