Spēkā no 18.09.2023.

4.1. Ienākoša pārveduma ieskaitīšana Industra Bank klienta kontā1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena Bankā EUR
4.1.1. EUR, USD bezmaksas3
4.1.2. Citā valūtā pēc vienošanās
4.1.3. Ienākošā pārveduma ar  komisijas tipu OUR izpildīšana (komisiju apmaksā sūtītāja banka)  
4.1.3.1. no 0,01 EUR līdz 20000,00 EUR 20,00 EUR
4.1.3.2. no 20000,01 EUR līdz 50000,00 EUR 35,00 EUR
4.1.3.3. no 50000,01 EUR 50,00 EUR

4.2. Maksājumu uzdevumu noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena Bankā EUR
4.2.1. EUR, GBP, PLN             3,00 EUR
4.2.2. Citā valūtā 10,00 EUR

4.3. Pārvedumi starp Industra Bank klientiem

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena Bankā EUR Cena Internetbankā EUR
4.3.1. EUR, GBP, PLN    
4.3.1.1. pārvedums uz savu kontu 3,00 EUR bezmaksas
4.3.1.2. pārvedums uz citu klienta kontu 3,00 EUR 0,36 EUR
4.3.2. Citā valūtā    
4.3.2.1. pārvedums uz savu kontu 3,00 EUR bezmaksas
4.3.2.2. pārvedums uz citu klienta kontu 5,00 EUR 1,00 EUR

4.4. Pārvedumi EUR2

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena Bankā EUR Cena Internetbankā EUR
4.4.1. Iekšzemes pārvedumi uz citu banku Latvijā - -
4.4.1.1. standarta5 - -
4.4.1.1.1. līdz 10 000 EUR 3,00 EUR 0,36 EUR
4.4.1.1.2. virs 10 000 EUR 5,00 EUR 0,50 EUR
4.4.1.2. ekspress5 15,00 EUR 12,00 EUR
4.4.2. SEPA4 pārvedumi - -
4.4.2.1. līdz 10 000 EUR 3,00 EUR 0,36 EUR
4.4.2.2. virs 10 000 EUR 5,00 EUR 0,50 EUR
4.4.3. Starptautiskie pārvedumi (izņemot  p.4.4.1. un 4.4.2.) - -
4.4.3.1. standarta5 - -
4.4.3.1.1. SHA 30,00 EUR 25,00 EUR
4.4.3.1.2. OUR 55,00 EUR 50,00 EUR
4.4.3.2. steidzams5 - -
4.4.3.2.1. SHA 35,00 EUR 30,00 EUR
4.4.3.2.2. OUR 70,00 EUR 65,00 EUR
4.4.3.3. ekspress5 - -
4.4.3.3.1. SHA 50,00 EUR 45,00 EUR
4.4.3.3.2. OUR 95,00 EUR 90,00 EUR

4.5. Starptautiskie pārvedumi ārvalstu valūtās2;6

Pārvedumi USD, RUB, GBP, PLN, KZT tiek veikti tikai iepriekš saskaņojot ar Banku. 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena Bankā EUR Cena Internetbankā EUR
4.5.1. Pārvedumi RUB, KZT - -
4.5.1.1. standarta5 25,00 EUR 20,00 EUR
4.5.2. Pārvedumi GBP, PLN,CNY  - -
4.5.2.1. standarta5 - -
4.5.2.1.1. SHA 30,00 EUR 25,00 EUR
4.5.2.1.2. OUR 55,00 EUR 50,00 EUR
4.5.3. Pārvedumi USD - -
4.5.3.1. standarta5 - -
4.5.3.1.1. SHA 40,00 USD 35,00 USD
4.5.3.1.2. OUR 60,00 USD 55,00 USD
4.5.4. Pārvedumi JPY - -
4.5.4.1. standarta5 - -
4.5.4.1.1. SHA 40,00 EUR 35,00 EUR
4.5.4.1.2. OUR 65,00 EUR 60,00 EUR

4.6. Grozījumi neizpildītā maksājuma uzdevumā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.6.1. EUR, GBP, PLN  5,00 EUR
4.6.2. Citā valūtā 10,00 EUR

4.7. Grozījumi un papildinājumi izpildītā maksājuma uzdevumā8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.7.1. EUR7 10,00 EUR
4.7.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.7.1.) 70,00 EUR

4.8. Pieprasījums atsaukt pārvedumu8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.8.1. EUR7 10,00 EUR
4.8.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.8.1.) 100,00 EUR

4.9. Pieprasījums anulēt pārvedumu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.9.1. EUR7 10,00 EUR
4.9.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.9.1.) 50,00 EUR

4.10. Ienākoša pārveduma ar nekorektiem rekvizītiem izmeklēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.10.1. EUR7 10,00 EUR
4.10.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.10.1.) 50,00 EUR

4.11. Izpildīta pārveduma izmeklēšana pēc klienta pieprasījuma8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.11.1. EUR7 10,00 EUR
4.11.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.11.1.) 100,00 EUR

4.12. Izmeklēšana sakarā ar gaidāmo ienākošo pārveduma pēc Klienta pieprasījuma8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.12.1. EUR7 10,00 EUR
4.12.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.12.1.) 150,00 EUR

4.13. Ienākoša pārveduma atgriešana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.13.1. Ienākoša pārveduma atgriešana maksātāja bankai 50,00 EUR

4.14. Papildus komisija

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.14.1. Papildus komisija par nekorektiem rekvizītiem pārvedumos 30,00 EUR
4.14.2. Papildus komisija par maksājuma/darījuma atbilstības pārbaudi NILLTPFN un Sankciju prasību izpildei (tai skaitā  atbilstības pārbaudi pēc maksājuma izpildē iesaistītās bankas, korespondentbankas, saņēmējbankas, starpniekbankas un citu institūciju pieprasījuma) atbilstoši to sarežģītībai un riska faktoriem līdz 5%

4.15. Regulārais maksājums

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.15.1. Reģistrēšana 10,00 EUR
4.15.2. Pārvedumu izpildīšana Saskaņā ar Cenrādi Pārvedumi - cena Internetbankā
4.15.3. Maksājumu atsaukšana 5,00 EUR
4.15.4. Maksājumu labošana 5,00 EUR

4.16. Elektronisku rēķinu regulārā apmaksa

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.16.1. Reģistrēšana 10,00 EUR
4.16.2. Rēķinu apmaksa 0,36 EUR10

SHA - Maksātājs apmaksā Industra Bank noteikto komisiju par pārvedumu. Visas pārējās ar pārvedumu saistītās komisijas (Korespondentbankas, Starpniekbanku un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas), ja tādas rodas, apmaksā Saņēmējs. Maksājuma ieskaitīšanu Saņēmēja kontā Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no pārveduma summas.

OUR - Visas ar pārvedumu saistītās komisijas (Industra Bank, Korespondentbankas, Starpniekbanku un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas) apmaksā Maksātājs. Maksātājs arī apņemas apmaksāt visas pārveduma izpildē iesaistīto banku papildus pieprasītās komisijas, ja tādas rodas. Industra Bank  ir tiesības bezakcepta kārtībā ieturēt papildus komisijas no Klienta Kontiem. Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir jāieskaita Saņēmēja kontā pārveduma summa pilnā apmērā. Industra Bank nav atbildīga par to, ja Korespondentbanka, Starpniekbankas vai Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs nav izpildījis Industra Bank norādījumus vai arī pārvedums nav saņemts pilnā apmērā citu no Industra Bank neatkarīgu iemeslu dēļ.

1 Par ienākoša pārveduma ieskaitīšanu Industra Bank klienta kontā no kredītiestādēm, kuru valstīm tiek piemērotas starptautiskās sankcijas, tiek piemērota papildu komisijas maksa - 0.3% no summas (min. 250,00 EUR) apmērā.
2 Par izejošā pārveduma izskaitīšanu no Industra Bank klienta konta uz kredītiestādēm, kuru valstīm tiek piemērotas starptautiskās sankcijas, tiek piemērota papildu komisijas maksa - 0.3% no summas (min. 250,00 EUR) apmērā.
3 Pie nosacījuma, ka saņemtajā ziņojumā SWIFT MT 103, lauciņā "saņēmējs" ir pareizi uzradīts klienta konta numurs IBAN formātā.
4 SEPA pārveduma nosacījumi:
- saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā;
 - jābūt norādītam saņēmēja bankas identifikācijas (SWIFT/BIC) kodam; 
- maksājums tiek sūtīts uz EEZ8 valsti; 
- ja saņēmēja banka nav EEZ8 dalībniece, tad pārvedums tiek nosūtīts saņēmējam kā starptautisks pārvedums un tiek piemērota atbilstoša komisijas maksa; maksājuma valūta - eiro;
 - maksājuma tips - standarta;
 - maksājuma iesniedzējs maksā tikai savas bankas noteikto komisiju SHA (komisiju sedz dalīti);
 - saņēmēja bankas un saņēmēja rekvizīti ir korekti.
5 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
6 Pārvedumi USD, RUB, GBP, PLN, KZT tiek veikti tikai iepriekš saskaņojot ar Banku.
7 Iekšzemes pārvedumi uz/no citām bankām Latvijā.
8 Ja rodas pārveduma izpildē iesaistīto banku papildus pieprasītās komisijas, Industra Bank ir tiesības bezakcepta kārtībā ieturēt papildus komisijas no Klienta Kontiem.
9 EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis – ES valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice.
10 0,28 EUR pie nosacījuma, ka uzņēmumam-pakalpojumu sniedzējam ir atvērts norēķinu konts Industra Bank.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei