Juridiskām personām

1. Klientu norēķinu konta apkalpošana

Spēkā no 12.05.2023.

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Dokumentu izskatīšana1 un norēķinu (multivalūtu)2 konta atvēršana3        50,00 EUR4
1.1.2. Minimālā atlikuma nodrošināšana norēķinu kontā5 50,00 EUR vai atbilst 1 mēneša komisijai par konta apkalpošanu, kas noteikta katram klientam individuāli
1.1.3. Pagaidu norēķinu konta atvēršana 50,00 EUR
1.1.4. Norēķinu (multivalūtu) (t. sk. pagaidu) konta slēgšana pēc Klienta pieprasījuma6 25,00 EUR
1.1.5. Informācijas, kas nepieciešama Klienta atbilstības pārbaudei un konta atvēršanai, iegūšana no Komercreģistra vai cita reģistra faktiskie izdevumi (min. 5,00 EUR)

1.2. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.2.1. Norēķinu (t.sk.pagaidu) konta apkalpošana4;5;7 10,00 EUR/ mēnesī
1.2.2. Informācijas, kas nepieciešama Klienta atbilstības pārbaudei vai  korespondentbankas pieprasījuma apstrāde par Klientu vai konta apkalpošanu, iegūšana no Komercreģistra vai cita avota  faktiskie izdevumi (min.5,00 EUR)
1.2.3. Neaktīva8 konta uzturēšana 100,00 EUR/ mēnesī
1.2.4. Komisijas maksa par Klienta, kuram Banka paziņojusi par sadarbības pārtraukšanu, naudas līdzekļu uzglabāšanu  200,00 EUR/ mēnesī

1.3. Saimnieciskās darbības ieņēmumu konta atvēršana un apkalpošana9;10

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.3.1.

Dokumentu izskatīšana un norēķinu konta atvēršana

15,00 EUR

1.3.2.

Konta apkalpošana

5,00 EUR/mēnesī

1.3.3. Konta slēgšana 5,00 EUR
1.3.4.

Pārvedumi uz vienoto nodokļu kontu (automātiska nodokļa samaksa, vienkāršotā nodokļa samaksas risinājums)

bezmaksas

1.4. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.4.1. Konta pārskatu saņemšana Internetbankā bezmaksas
1.4.2. Konta izrakstu saņemšana bankā  
1.4.3. par periodu līdz 12 mēnešiem 0,50 EUR par lapu (min. 5,00 EUR)
1.4.4. par periodu virs 12 mēnešiem 0,50 EUR par lapu (min. 10,00 EUR)
1.4.5. Konta izraksta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma, gadījumā kad konts ir slēgts 1,00 EUR par lapu (min. 20,00 EUR)

1.5. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.5.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 50,00 EUR
1.5.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā Saskaņā ar  Cenrādi Pārvedumi - cena Bankā 

1.6. Citi tarifi, kas saistīti ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.6.1. Līgumsods par bankas pieprasīto dokumentu vai informācijas,  kas nepieciešama klienta NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanai,  neiesniegšanu bankas noteiktajā termiņā vai apjomā 50,00 - 1000,00 EUR                                                  
1.6.2. Komisijas maksa par katru gadījumu, kad bankai  ir jāveic  klienta izpēte vai klienta  padziļinātā izpēte11 25,00 - 1000,00 EUR
1.6.3. Komisijas maksa par klienta/  darbības/ darījuma/maksājumu partnera/ dokumentu papildus  izpēti/atbilstības pārbaudi12 100,00 EUR/stundā

Gadījumā, ja Banka atsaka konta atvēršanu, komisija par dokumentu izskatīšanu netiek atmaksāta.
Iespējams rīkoties ar naudas līdzekļiem vairākās Bankas noteiktās valūtās.
Par konta atvēršanu paātrinātā kārtībā  Bankai ir tiesības ieturēt papildus komisijas maksu pie konta atvēršanas (konta atvēršana paātrinātā kārtībā iespējama 2 darba dienu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā).
Juridiskai personai, kuras pamata saimnieciskā darbība/partneri ir saistīti ar ārvalstīm un/vai dalībnieku struktūra ir sarežģīta un/vai patiesā labuma guvējs/pilnvarots pārstāvis ir no ārvalstīm/politiski nozīmīga persona vai ir cita paaugstināta riska pazīme pēc Bankas ieskatiem, tiek piemēroti individuālie tarifi norēķinu konta atvēršanai un apkalpošanai.
Bezpeļņas organizācijai vai maksātnespējīgai juridiskai personai, tiek piemēroti individuālie tarifi norēķinu konta atvēršanai un apkalpošanai. 
Naudas līdzekļi minimālā atlikuma apmērā tiek bloķēti un nav pieejami Klientam visā Bankas un klienta sadarbības laika posmā. Minimālais atlikums netiek piemērots SDI kontam,  Saimnieciskās darbības veicējiem un Pagaidu norēķinu kontam.
6 Komisiju ietur arī gadījumos, ja ar klientu ir izbeigta sadarbība un norādītajā termiņā nav pārskaitīts atlikums uz citu kredītiestādi. 
Komisijas maksa par konta apkalpošanu tiek ieturēta mēneša pēdējā darba dienā par kārtējo mēnesi. Ja konts tiek slēgts, Banka ietur iepriekš minēto komisijas maksu par kārtējo mēnesi konta slēgšanas dienā.
Neaktīvs Norēķinu konts ir tāds konts, kurā 6 mēnešu laikā netiek veikti  ienākošie vai izejošie bezskaidras naudas maksājumi, vai skaidras naudas darījumi, un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju  veikšanu bankā. Pagaidu konts nav pārveidots par pastāvīgu 6 mēnešu laikā.
9 Privātpersonām, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja režīmā un nav reģistrēts, kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un apgrozījums nepārsniedz 40 000 EUR gadā.
10 Visas pārējās komisijas maksas saskaņā ar Cenrādi juridiskām personām rezidentiem. 
11 
Komisijas apmēru Banka vienpusēji nosaka atbilstoši klienta/ darbības/ īpašnieku struktūras sarežģītībai un riska faktoriem. Augstākiem riskiem tiek piemērota augstāka komisija.
12 Komisijas apmēru par izpēti vai pārbaudes veikšanu Banka vienpusēji nosaka atbilstoši faktiski patērētam darba laikam.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei