21. septembrī no plkst. 21.00 līdz 23.00 būs īslaicīgi pārtraukumi Industra Bank internetbankas darbībā, kā arī būs ierobežotas iespējas iepirkties internetveikalos ar mūsu izdotajām kartēm.

Fiziskām personām

3. Dokumentu un izziņu sagatavošana

Spēkā no 18.09.2023.

3.1. Apstiprinājuma saņemšana par maksājuma uzdevuma izpildi Bankā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
3.1.1. Maksājuma dokumenta dublikāta sagatavošana un apstiprināšana 5,00 EUR
3.1.2. Maksājuma dokumenta meklēšana arhīvā un kopijas apstiprināšana 15,00 EUR
3.1.3. Maksājuma S.W.I.F.T. kopijas sagatavošana 10,00 EUR/par kopiju

3.2. Izziņu sagatavošana un izsniegšana1;2

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
3.2.1. Izziņa par konta esamību un atlikumu 10,00 EUR
3.2.2. Cita veida izziņas pēc vienošanās (min. 15,00 EUR)
3.2.3. Izziņa pēc darījuma attiecību izbeigšanas ar Klientu 30,00 EUR
3.2.4. Izziņas sagatavošana auditam, auditoru pieprasījumu apstiprināšana pēc vienošanās (min. 40,00 EUR)

3.3. Datu bāzes modificēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
3.3.1. Parakstu paraugu kartiņas pārformēšana 10,00 EUR3
3.3.2. Pilnvaras noformēšana Bankā 20,00 EUR
3.3.3. Notariālas Pilnvaras reģistrācija un pārbaude4 20,00 EUR
3.3.4. Notariālas Pilnvaras pārbaude pirms atsevišķa darījuma veikšanas (bez pilnvaras reģistrācijas) 15,00 EUR
3.3.5. Mantojumu dokumentu izskatīšana (par katru Mantinieku) 15,00 EUR

3.4. Citi ar dokumentu un izziņu sagatavošanu saistītie izdevumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
3.4.1. Korespondences sūtīšana ar kurjerpastu 30,00 EUR + faktiskie izdevumi
3.4.2. Ierakstītas vēstules nosutīšana 10,00 EUR + faktiskie izdevumi
3.4.3. Papildus komisijas maksa par dokumentu vai izziņu sagatavošanu angļu vai krievu valodā faktiskie izdevumi (min. 20,00 EUR)
3.4.4. Papildus komisijas maksa par dokumentu vai izziņu notariālu apstiprināšanu faktiskie izdevumi (min. 100,00 EUR)

1 Komisijas maksa izziņai, kuras saturs un veids atbilst vairākiem Cenrādī minētajiem punktiem, tiek noteikta kā attiecīgo Cenrāža punktu kopsumma.
2 Par izziņas sagatavošanu paātrinātā kārtībā Bankai ir tiesības ieturēt papildus komisijas maksu un paātrinātās izziņas saņemšana tikai AS "Industra Bank" Galvenajā birojā.
3 Pilnvaras noformēšanas gadījumā – bezmaksas.
4 Komisijas maksa tiek piemērota visos gadījumos, kad Klienta vārdā uz pilnvarojuma pamata vēlas rīkoties pilnvarnieks.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei