21. septembrī no plkst. 21.00 līdz 23.00 būs īslaicīgi pārtraukumi Industra Bank internetbankas darbībā, kā arī būs ierobežotas iespējas iepirkties internetveikalos ar mūsu izdotajām kartēm.

Spēkā no 18.09.2023.

4.1. Ienākoša pārveduma ieskaitīšana Industra Bank klienta kontā1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.1.1. EUR, USD bezmaksas3
4.1.2. Citā valūtā pēc vienošanās
4.1.3. Ienākošā pārveduma ar komisijas tipu OUR izpildīšana
(komisiju apmaksā sūtītāja banka)
 
4.1.3.1. no 0,01 EUR līdz 20000,00 EUR 20,00 EUR
4.1.3.2. no 20000,01 EUR līdz 50000,00 EUR 35,00 EUR
4.1.3.3. no 50000,01 EUR 50,00 EUR

4.2. Maksājumu uzdevumu noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena Bankā EUR
4.2.1. EUR, GBP, PLN            5,00 EUR
4.2.2. Citā valūtā 10,00 EUR

4.3. Pārvedumi starp Industra Bank klientiem

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena Bankā EUR Cena Internetbankā EUR
4.3.1. pārvedums uz savu kontu 5,00 EUR 1,00 EUR
4.3.2. pārvedums uz citu klienta kontu 25,00 EUR 20,00 EUR

4.4. Pārvedumi EUR2;10

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena Bankā EUR Cena Internetbankā EUR
4.4.1. Iekšzemes pārvedumi uz citu banku Latvijā - -
4.4.1.1. standarta5 - -
4.4.1.1.1. Līdz 1 000 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR
4.4.1.1.2. No 1 000 EUR līdz 10 000 EUR 75,00 EUR 50,00 EUR
4.4.1.1.3. Virs 10 000 EUR 120,00 EUR 100,00 EUR
4.4.1.2. ekspress5 170,00 EUR 115,00 EUR
4.4.2. SEPA4 pārvedumi - -
4.4.2.1.1. Līdz 1 000 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR
4.4.2.1.2. No 1 000 EUR līdz 10 000 EUR 75,00 EUR 50,00 EUR
4.4.2.1.3. Virs 10 000 EUR 120,00 EUR 100,00 EUR
4.4.3. Starptautiskie pārvedumi (izņemot  p.4.4.1. un 4.4.2.) - -
4.4.3.1. standarta5 - -
4.4.3.1.1. SHA 120,00 EUR 100,00 EUR
4.4.3.1.2. OUR 150,00 EUR 130,00 EUR
4.4.3.2. steidzams5    
4.4.3.2.1. SHA 130,00 EUR 110,00 EUR
4.4.3.2.2. OUR 170,00 EUR 150,00 EUR
4.4.3.3. ekspress5 - -
4.4.3.3.1. SHA 150,00 EUR 130,00 EUR
4.4.3.3.2. OUR 190,00 EUR 170,00 EUR

4.5. Starptautiskie pārvedumi ārvalstu valūtās2;6

Pārvedumi USD, RUB, GBP, PLN, KZT tiek veikti tikai iepriekš saskaņojot ar Banku. 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena Bankā EUR Cena Internetbankā EUR
4.5.1. Pārvedumi RUB, KZT - -
4.5.1.1. standarta5 120,00 EUR 100,00 EUR
4.5.2. Pārvedumi GBP, PLN, CNY    - -
4.5.2.1. standarta5 - -
4.5.2.1.1. SHA 120,00 EUR 100,00 EUR
4.5.2.1.2. OUR 150,00 EUR 130,00 EUR
4.5.3. Pārvedumi USD - -
4.5.3.1. standarta5 - -
4.5.3.1.1. SHA 120,00 USD 100,00 USD
4.5.3.1.2. OUR 150,00 USD 130,00 USD
4.5.4. Pārvedumi JPY - -
4.5.4.1. standarta5 - -
4.5.4.1.1. SHA 120,00 EUR 100,00 EUR
4.5.4.1.2. OUR 155,00 EUR 135,00 EUR

4.6. Grozījumi neizpildītā maksājuma uzdevumā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.6.1. EUR, GBP, PLN      10,00 EUR
4.6.2. Citā valūtā 15,00 EUR

4.7. Grozījumi un papildinājumi izpildītā maksājuma uzdevumā8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.7.1. EUR7 20,00 EUR
4.7.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.7.1.)            100,00 EUR

4.8. Pieprasījums atsaukt pārvedumu8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.8.1. EUR7 10,00 EUR
4.8.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.8.1.)      120,00 EUR

4.9. Pieprasījums anulēt pārvedumu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.9.1. EUR7 10,00 EUR
4.9.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.9.1.)           120,00 EUR

4.10. Ienākoša pārveduma ar nekorektiem rekvizītiem izmeklēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.10.1. EUR7 10,00 EUR
4.10.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.10.1.)         120,00 EUR

4.11. Izpildīta pārveduma izmeklēšana pēc Klienta pieprasījuma8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.11.1. EUR7 10,00 EUR
4.11.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.11.1.)          150,00 EUR7

4.12. Izmeklēšana sakarā ar gaidāmo ienākošo pārveduma pēc Klienta pieprasījuma8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.12.1. EUR7 10,00 EUR
4.12.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.12.1.) 150,00 EUR

4.13. Ienākoša pārveduma atgriešana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.13.1. Ienākoša pārveduma atgriešana maksātāja bankai 70,00 EUR

4.14. Papildus komisija

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.14.1. Papildus komisija par  nekorektiem rekvizītiem pārvedumos 70,00 EUR
4.14.2. Papildus komisija par maksājuma/darījuma atbilstības pārbaudi NILLTPFN un Sankciju prasību izpildei (tai skaitā  atbilstības pārbaudi pēc maksājuma izpildē iesaistītās bankas, korespondentbankas, saņēmējbankas, starpniekbankas un citu institūciju pieprasījuma) atbilstoši to sarežģītībai un riska faktoriem līdz 5%

4.15. Regulārais maksājums

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
4.15.1. Reģistrēšana 10,00 EUR
4.15.2. Pārvedumu izpildīšana saskaņā ar Cenrādi Pārvedumi - cena Internetbankā
4.15.3. Maksājumu atsaukšana 5,00 EUR
4.15.4. Maksājumu labošana 5,00 EUR

SHA Maksātājs apmaksā Industra Bank noteikto komisiju par pārvedumu. Visas pārējās ar pārvedumu saistītās komisijas (Korespondentbankas, Starpniekbanku un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas), ja tādas rodas, apmaksā Saņēmējs. Maksājuma ieskaitīšanu Saņēmēja kontā Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no pārveduma summas.

OUR Visas ar pārvedumu saistītās komisijas (Industra Bank, Korespondentbankas, Starpniekbanku un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas) apmaksā Maksātājs. Maksātājs arī apņemas apmaksāt visas pārveduma izpildē iesaistīto banku papildus pieprasītās komisijas, ja tādas rodas. Industra Bank  ir tiesības bezakcepta kārtībā ieturēt papildus komisijas no Klienta Kontiem. Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir jāieskaita Saņēmēja kontā pārveduma summa pilnā apmērā.  Industra Bank nav atbildīga par to, ja Korespondentbanka, Starpniekbankas vai Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs nav izpildījis Industra Bank  norādījumus vai arī pārvedums nav saņemts pilnā apmērā citu no Industra Bank  neatkarīgu iemeslu dēļ.

1 Par ienākoša pārveduma ieskaitīšanu Industra Bank klienta kontā no kredītiestādēm, kuru valstīm tiek piemērotas starptautiskās sankcijas, tiek piemērota papildu komisijas maksa - 0.3% no summas (min. 250,00 EUR) apmērā.
2 Par izejošā pārveduma izskaitīšanu no Industra Bank klienta konta uz kredītiestādēm, kuru valstīm tiek piemērotas starptautiskās sankcijas, tiek piemērota papildu komisijas maksa - 0.3% no summas (min. 250,00 EUR) apmērā.
3 Pie nosacījuma, ka saņemtajā ziņojumā SWIFT MT 103, lauciņā "saņēmējs" ir pareizi uzradīts klienta konta numurs IBAN formātā.
4 SEPA pārveduma nosacījumi:
- saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā;
 - jābūt norādītam saņēmēja bankas identifikācijas (SWIFT/BIC) kodam; 
- maksājums tiek sūtīts uz EEZ9 valsti; 
- ja saņēmēja banka nav EEZ9 dalībniece, tad pārvedums tiek nosūtīts saņēmējam kā starptautisks pārvedums un tiek piemērota atbilstoša komisijas maksa; maksājuma valūta - eiro;
 - maksājuma tips - standarta;
 - maksājuma iesniedzējs maksā tikai savas bankas noteikto komisiju SHA (komisiju sedz dalīti);
 - saņēmēja bankas un saņēmēja rekvizīti ir korekti.
5 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
6 Pārvedumi USD, RUB, GBP, PLN, KZT tiek veikti tikai iepriekš saskaņojot ar Banku.
7 Iekšzemes pārvedumi uz/no citām bankām Latvijā.
8 Ja rodas pārveduma izpildē iesaistīto banku papildus pieprasītās komisijas, Industra Bank ir tiesības bezakcepta kārtībā ieturēt papildus komisijas no Klienta Kontiem.
9 EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis – ES valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice.
10 Ja saņēmējs nav reģistrēts kādā no šīm jurisdikcijām: Eiropas Savienība, NVS, OECD, ASEAN (izņemot Bruneju Darusalamu un Mjanmu), Andora, Gibraltārs, Gruzija, Honkonga, Ķīna, Lihtenšteina, Maķedonija, Melnkalne, Serbija un pārveduma summa ir lielākā par 10 000 USD/10 000 EUR - tiek ieturēta papildu komisijas nauda: 120 EUR.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei