Par darījumu veikšanu uz Krieviju un Baltkrieviju. 
Ņemot vērā starptautiskās sankcijas, kas piemērotas saistībā ar Krievijas valdības iebrukumu suverēnās Ukrainas teritorijā, lūdzam ņemt vērā, ka turpmāk pārskaitījumu veikšana uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī no šīm valstīm var ieilgt vai arī nebūt iespējama.  
Lūdzam arī ņemt vērā, ka papildu pārbaužu dēļ jebkura maksājuma apstrāde var aizņemt vairāk laika, nekā ierasts, kā arī par maksājumu pārbaudi banka var piemērot papildu komisiju saskaņā ar Cenrādi (saistībā ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu – komisijas maksa par klienta/ darbības/ darījuma/ maksājumu partnera/ dokumentu papildus izpēti/ atbilstības pārbaudi).
Aktuālā informācija par Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām pieejama FKTK mājas lapā.
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Krievijas agresijas Ukrainā ietekmi uz mūsu bankas pakalpojumiem. 

Juridiskām personām

3. Dokumentu un izziņu sagatavošana

Spēkā no 14.04.2022.

3.1. Apstiprinājuma saņemšana par maksājuma uzdevuma izpildi Bankā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1.1. Maksājuma dokumenta dublikāta sagatavošana un apstiprināšana 5,00 EUR
3.1.2. Maksājuma dokumenta meklēšana arhīvā un kopijas apstiprināšana 20,00 EUR
3.1.3. Maksājuma S.W.I.F.T. kopijas sagatavošana 10,00 EUR/par kopiju

 

3.2. Izziņu sagatavošana un izsniegšana1;2

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.2.1. Izziņa par konta esamību un atlikumu 35,00 EUR
3.2.2. Cita veida izziņas pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās (min. 100,00 EUR)
3.2.3. Izziņa pēc darījumu attiecību izbeigšanās ar klientu 300,00 EUR
3.2.4. Izziņas sagatavošana auditam, auditoru pieprasījumu apstiprināšana pēc vienošanās (min. 200,00 EUR)
3.2.5. Izziņas sagatavošana auditam, auditoru pieprasījumu apstiprināšana pēc darījumu attiecību izbeigšanās ar klientu pēc vienošanās (min. 500,00 EUR)

 

3.3. Datu bāzes modificēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.3.1. Parakstu paraugu kartiņas pārformēšana 50,00 EUR
3.3.2. Pilnvaras noformēšana Bankā 20,00 EUR
3.3.3. Notariālas Pilnvaras reģistrācija un pārbaude3 50,00 EUR
3.3.4. Dokumentu noformēšana, mainoties Klienta pārstāvim 150,00 EUR
3.3.5. Īpašuma dokumentu maiņas noformēšana4 350,00 EUR
3.3.6. Citu grozījumu reģistrēšana klienta juridiskajos dokumentos 30,00 EUR
3.3.7. Informācijas iegūšana no reģistriem klienta atbilstības pārbaudei 100,00 EUR

3.4. Citi ar dokumentu un izziņu sagatavošanu saistītie izdevumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.4.1. Korespondences sūtīšana ar kurjerpastu 30,00 EUR + faktiskie izdevumi
3.4.2. Ierakstītas vēstules nosūtīšana 10,00 EUR + faktiskie izdevumi
3.4.3. Papildus komisijas maksa par dokumentu vai izziņu sagatavošanu angļu vai krievu valodā faktiskie izdevumi (min. 20,00 EUR)
3.4.4. Papildus komisijas maksa par dokumentu vai izziņu notariālu apstiprināšanu faktiskie izdevumi (min. 100,00 EUR)

 

1 Komisijas maksa izziņai, kuras saturs un veids atbilst vairākiem Cenrādī minētajiem punktiem, tiek noteikta kā attiecīgo Cenrāža punktu kopsumma.
2 Par izziņas sagatavošanu paātrinātā kārtībā Bankai ir tiesības ieturēt papildus komisijas maksu un paātrinātās izziņas saņemšana tikai AS "Industra Bank" Galvenajā birojā.
3 Komisijas maksa tiek piemērota visos gadījumos, kad Klienta vārdā uz pilnvarojuma pamata vēlas rīkoties pilnvarnieks.
4 Juridiskai personai, kuras dalībnieks un/vai patiesā labuma guvējs/pilnvarots pārstāvis ir no ārvalstīm, tiek piemērota komisijas maksa 100,00 EUR apmērā.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei