Fiziskām personām

1. Klientu norēķinu konta apkalpošana

Spēkā no 12.05.2023.

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Dokumentu izskatīšana1 un norēķinu (multivalūtu2) konta atvēršana3 250,00 EUR

1.1.1.1.

Papildu komisijas maksa par pirmreizējo dokumentu izskatīšanu personai, kas nav ES, EEZ vai Šveices valstspiederīgais1

300,00 EUR

1.1.2. Norēķinu (multivalūtu) konta slēgšana4 100,00 EUR
1.1.3. Informācijas, kas nepieciešama Klienta atbilstības pārbaudei un konta atvēršanai, iegūšana no cita avota faktiskie izdevumi (min. 5,00 EUR)

1.2. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.2.1. Norēķinu konta apkalpošana4;5 30,00 EUR /mēn.
1.2.2. Neaktīva6 konta uzturēšana 100,00 EUR / mēn.
1.2.3. Informācijas, kas nepieciešama Klienta atbilstības pārbaudei vai korespondentbankas pieprasījuma apstrādei par klientu vai konta apkalpošanai, iegūšana no cita avota faktiskie izdevumi (min. 5,00 EUR)
1.2.4. Komisijas maksa par naudas līdzekļu uzglabāšanu Klientam, ar ko Banka pārtrauc sadarbību  
1.2.4.1. līdz 3 mēnešiem 200,00 EUR/mēnesī
1.2.4.2. sākot ar 4. mēnesi 700,00 EUR/mēnesī

1.3. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.3.1. Konta pārskatu sagatavošana un saņemšana Internetbankā bezmaksas
1.3.2. Konta izrakstu sagatavošana un saņemšana bankā  
1.3.2.1. par periodu līdz 12 mēnešiem 0,50 EUR par lapu (min. 5,00 EUR)
1.3.2.2. par periodu virs 12 mēnešiem 0,50 EUR par lapu (min. 10,00 EUR)
1.3.3. Konta izraksta sagatavošana par slēgtu kontu 1,00 EUR par lapu (min. 20,00 EUR)

1.4. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.4.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 50,00 EUR
1.4.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā Saskaņā ar Cenrādi Pārvedumi - cena Bankā 

1.5. Citi tarifi, kas saistīti ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.5.1. Līgumsods par bankas pieprasīto dokumentu vai informācijas, kas nepieciešama klienta NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanai,  neiesniegšanu bankas noteiktajā termiņā vai apjomā 50,00- 1000,00 EUR                                               
1.5.2. Komisijas maksa par katru gadījumu, kad bankai  ir jāveic  klienta izpēte vai klienta  padziļinātā izpēte7 25,00-1000,00 EUR
1.5.3. Komisijas maksa par klienta/  darbības/ darījuma/maksājumu partnera/ dokumentu papildus izpēti/atbilstības pārbaudi8 100,00 EUR/stundā

1 Gadījumā, ja Banka atsaka konta atvēršanu, komisija par dokumentu izskatīšanu netiek atmaksāta.
2 Iespējams rīkoties ar naudas līdzekļiem vairākās Bankas noteiktās valūtās.
3 Par konta atvēršanu paātrinātā kārtībā Bankai ir tiesības ieturēt papildus komisijas maksu pie konta atvēršanas (konta atvēršana paātrinātā kārtībā iespējama 2 darba dienu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā).
Fiziskām personām nerezidentiem, kas savā norēķinu kontā AS “Industra Bank” saņem Latvijas Republikas pensiju, maksa par norēķinu konta apkalpošanu ir 10,00 EUR, par norēķinu konta slēgšanu 5,00 EUR. Minimālā konta atlikuma nodrošināšana 30,00 EUR (Naudas līdzekļi minimālā atlikuma apmērā tiek bloķēti un nav pieejami klientam visā Bankas un klienta sadarbības laika posmā).
5 Komisijas maksa par konta apkalpošanu tiek ieturēta mēneša pēdējā darba dienā par kārtējo mēnesi. Ja konts tiek slēgts, Banka ietur iepriekš minēto komisijas maksu par kārtējo mēnesi konta slēgšanas dienā.
Neaktīvs Norēķinu konts ir tāds konts, kurā 6 mēnešu laikā netiek veikti  ienākošie vai izejošie bezskaidras naudas maksājumi, vai skaidras naudas darījumi, un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju veikšanu Bankā.
Komisijas apmēru Banka vienpusēji nosaka atbilstoši klienta/darbības sarežģītībai un riska faktoriem. Augstākiem riskiem tiek piemērota augstāka komisija.
8 Komisijas apmēru par izpēti vai pārbaudes veikšanu Banka vienpusēji nosaka atbilstoši faktiski patērētam darba laikam.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei