Fiziskām personām

1. Klientu norēķinu konta apkalpošana

Spēkā no 02.01.2022.

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Dokumentu izskatīšana un multivalūtu norēķinu konta atvēršana 250,00 EUR
1.1.2. Steidzama konta atvēršana1 250,00 EUR
1.1.3. Multivalūtu norēķinu konta slēgšana 100,00 EUR

1.2. Citu kontu atvēršana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.1. Depozītu konta atvēršana bezmaksas

1.3. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.3.1. Norēķinu konta apkalpošana 30,00 EUR /mēn.
1.3.2. Neaktīva2 konta uzturēšana 100,00 EUR / mēn.
1.3.3. Naudas līdzekļu glabāšana klienta norēķinu kontā, ar kuru Banka pārtrauc sadarbību -
1.3.3.1. līdz 3 mēnešiem 200,00 EUR/mēn.
1.3.3.2. sākot ar 4. mēnesi 700,00 EUR/mēn
1.3.4. Komisijas maksa par klientu līdzekļu glabāšanu ar atlikumiem virs3  
1.3.4.1. 50 000,00 EUR 0,5% gadā
1.3.4.2. 50 000,00 USD 0,2% gadā

1.4. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.4.1. Konta izrakstu sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma par vienu bankas dienu 5,00 EUR
1.4.2. Konta izrakstu sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma par vienu mēnesi 10,00 EUR/ par katru mēnesi
1.4.3. Konta izraksta sagatavošana Bankā pēc klienta pieprasījuma, gadījumā kad konts ir slēgts 15,00 EUR / par katru mēnesi

1.5. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.5.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 50,00 EUR
1.5.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā Saskaņā ar  tarifiem - Pārvedumi Bankā 

1.6. Citi tarifi, kas saistīti ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.6.1. Līgumsods par bankas pieprasīto dokumentu vai informācijas, kas nepieciešama klienta NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanai,  neiesniegšanu bankas noteiktajā termiņā vai apjomā 50,00- 1000,00 EUR                                               
1.6.2. Komisijas maksa par katru gadījumu, kad bankai  ir jāveic  klienta izpēte vai klienta  padziļinātā izpēte4 25,00-1000,00 EUR
1.6.3. Komisijas maksa par klienta/  darbības/ darījuma/maksājumu partnera/ dokumentu papildus izpēti/atbilstības pārbaudi5 100,00 EUR/stundā

1 Papildus komisijas maksa par konta atvēršanu 2 darba dienu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā.
2 Klients neveic operācijas vairāk par 6 mēnešiem, un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju veikšanu Bankā.
3  Bankai ir tiesības pēc sava ieskata piemērot komisijas maksu par kopējo naudas līdzekļu atlikumu visos klienta norēķinu kontos, ja tas pārsniedz minēto summu. Piemērojama naudas līdzekļu summai, kas pārsniedz Cenrādī noteikto kopējo naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontos par faktiskajām dienām.
Komisijas apmēru Banka vienpusēji nosaka atbilstoši  klienta/ darbības  sarežģītībai un riska faktoriem. Augstākiem riskiem tiek piemērota augstāka komisija.
5 Komisijas apmēru par izpēti vai pārbaudes veikšanu Banka vienpusēji nosaka  atbilstoši   faktiski  patērētam darba laikam.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei