Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

8.1. Kreditēšanas darījumu noformēšana un apkalpošana1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
8.1.1. Kredīta pieteikuma izskatīšana līdz 1,5% no kredīta summas
8.1.2. Kredīta līguma noformēšana līdz 1,5% no līguma summas
8.1.3. Kredīta nosacījumu izmaiņas, izņemot 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8.punktos minēto līdz 0,3% no atlikušās kredīta summas (min. 50,00 EUR)
8.1.4. Kredīta līguma termiņa pagarināšana līdz 0,5% no termiņā neatmaksātās summas (min. 50,00 EUR)
8.1.5. Kredīta atdošanas grafika izmaiņas līdz 5% no termiņā neatmaksātās summas (min. 50,00 EUR)
8.1.6. Ķīlas sastāva maiņa līdz 140,00 EUR
8.1.7. Procentu likmes maiņa viena mēneša % maksājumu starpība
8.1.8. Nestandarta dokumentu noformēšana 50,00 EUR / stundā (min. 50,00 EUR, max. 200,00 EUR)
8.1.9. Procenti par kredīta izmantošanu vai par konta overdraftu nosaka Bankas Kreditēšanas komiteja
8.1.10. Procenti par kredītlīniju neizmantoto daļu nav paredzēti
8.1.11. Procenti par neizņemtajām kredīta summām nav paredzēti
8.1.12. Atlīdzība par kredīta konta apkalpošanu nav paredzēti
8.1.13. Refinansēšanas procesa nodrošināšana līdz 5% no refinansējamas summas (min.20,00 EUR)
8.1.14. Konsultācijas, kas nav saistītas ar Bankas kreditēšanas operācijām 70,00 EUR / stundā
8.1.15. Izziņu vai apliecinājumu sagatavošana līdz 100,00 EUR

1 Bankai ir tiesības noteikt vēl arī citas komisijas maksas, ja ar Klientu noslēgtā līguma vai Klienta uzdevuma izpildei nepieciešami papildus bankas tehnikas, laika vai cilvēku resursi.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !