Noteikumi

DEPOZĪTU PIEŅEMŠANAS UN APKALPOŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā no: 01.10.2017 līdz 31.01.2022.

1. Noteikumos lietotie termini

Banka -- AS "Industra Bank", vienotais reģistrācijas Nr. 40003194988, juridiskā adrese Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050.

Bankas pakalpojumu tarifi -- Bankas pakalpojumu (operāciju) sniegšanas brīdī spēkā esošo pakalpojuma maksu saraksts par Bankas sniegtajiem pakalpojumiem (operācijām), kurš pieejams industra.finance.

Depozīta beigu datums -- datums, kad Depozītā noguldītie Klienta naudas līdzekļi un Procenti tiek izmaksāti Klienta Norēķinu kontā.

Depozīta konts -- saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem Klientam atvērts konts, kurā uz noteiktu termiņu tiek izvietoti un uzskaitīti Klienta noguldītie naudas līdzekļi.

Depozīta sākuma datums -- datums, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti Depozīta kontā, Ar šo datumu tiek uzsākts Depozīta termiņš.

Depozīta summa -- Klienta naudas līdzekļu apmērs, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem noguldīti Depozīta kontā.

Depozīta termiņš -- periods, uz kuru saskaņā ar Līgumu Klients nogulda Depozītā naudas līdzekļus.

Depozīts -- Klienta naudas līdzekļu noguldījums Bankā uz noteiktu termiņu, saskaņā ar izvēlēto Depozīta veidu un noteiktu Procentu likmi.

Klients -- fiziska vai juridiska persona, kurai Bankā atvērts norēķinu konts un ar kuru noslēgts Līgums.

Līdzēji -- Banka un Klients kopā.

Līgums -- starp Banku un Klientu noslēgts līgums par Depozīta pieņemšanu un apkalpošanu, kura neatņemamas sastāvdaļas - ir Pieteikums depozīta izvietošanai, Depozītu pieņemšanas un apkalpošanas noteikumi, Bankas pakalpojumu tarifi.

Norēķinu konts -- Klienta norēķinu konts Bankā, kas tiek norādīts Pieteikumā un no kura uz Depozīta kontu tiek pārskaitīts Depozīts.

Noteikumi -- Depozītu pieņemšanas un apkalpošanas noteikumi.

Pieteikums -- Klientu apkalpošanas centrā vai filiālē vai, izmantojot attālināto apkalpošanas sistēmu MultiNet, aizpildīta pieteikuma forma, kurā Klients devis rīkojumu Depozīta konta atvēršanai, norādot Depozīta veidu, Depozīta termiņu, Depozīta summu, Depozīta valūtu un procentu likmi, kas ir uzskatāms par neatsaucamu Klienta piekrišanu Līguma noformēšanai.

Procenti -- procenti, kurus Banka maksā Klientam par Depozītu un kuri tiek aprēķināti no Depozīta summas, un ir atkarīgi no Depozīta noguldīšanas perioda un Procentu likmes.

Procentu likme -- gada procentu likme, kuru Banka maksā par Klienta noguldīto Depozītu, kas ir atkarīga no laika perioda, uz kuru tiek noguldīts Depozīts, valūtas un Procentu izmaksas biežuma. Procentu likme tiek norādīta Pieteikumā atbilstoši Bankas pakalpojumu tarifiem vai saskaņā ar Bankas un Klienta atsevišķu vienošanos.

VDN -- Vispārējie darījumu noteikumi.

Depozītu veidi:

Vienkāršais depozīts - noguldījuma veids, Klienta naudas līdzekļi, kuri ir ieskaitīti Depozīta kontā uz noteiktu termiņu, ar noteiktu fiksētu Procentu likmi un Depozīta un Procentu izmaksu Depozīta termiņa beigās vai Klienta naudas līdzekļi, kuri ir ieskaitīti Depozīta kontā uz noteiktu termiņu ar noteiktu fiksētu Procentu likmi, Depozīta izmaksu termiņa beigās un Procentu izmaksu reizi mēnesī.

Depozīts ar valūtas konvertācijas iespēju -- noguldījuma veids, Klienta naudas līdzekļi, kuri ir ieskaitīti Depozīta kontā uz noteiktu termiņu un ar Bankas noteiktu Procentu likmi, ar iespēju veikt visu Depozīta kontā esošo naudas līdzekļu konvertāciju uz citu valūtu Depozīta termiņa laikā.

Mērķa depozīts -- Klienta - fiziskas personas naudas līdzekļi, kuri ir ieskaitīti Depozīta kontā noteiktam mērķim, uz noteiktu termiņu, ar noteiktu fiksētu Procentu likmi un Depozīta un Procentu izmaksu Depozīta termiņa beigās. Mērķa depozītu Klients ir tiesīgs jebkurā laikā papildināt.

Biznesa depozīts -- Klienta - juridiskas personas naudas līdzekļi, kuri ir ieskaitīti Depozīta kontā uz noteiktu termiņu, ar noteiktu fiksētu procentu likmi, par ko Klients un Banka vienojas pirms Līguma slēgšanas. Biznesa depozīta summa un Procenti tiek izmaksāti Depozīta termiņa beigās.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Lai noslēgtu šo Līgumu, Klientam Bankā jābūt atvērtam Norēķinu kontam.

2.2. Iesniedzot Pieteikumu Depozīta izvietošanai, Klientam ir tiesības izvēlēties kādu no sekojošiem Depozīta veidiem:

     2.2.1. Vienkāršais depozīts - iespēja Klientam izvēlēties Procentu izmaksas nosacījumus:
          2.2.1.1. aprēķinātos Procentus saņemt Depozīta beigu datumā;
          2.2.1.2. aprēķinātos Procentus saņemt reizi mēnesī noteiktā datumā.
     2.2.2. Depozīts ar konvertācijas iespēju uz citu valūtu;
     2.2.3. Mērķa depozīts (tikai fiziskām personām);
     2.2.4. Biznesa depozīts (tikai juridiskām personām).

2.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Banka pieņem un apstiprina Klienta Pieteikumu. Līgums stājas spēkā tikai pēc Depozīta summas ieskaitīšanas Depozīta kontā.

2.4. Depozīta minimālās summas apmērs ir noteikts Bankas pakalpojumu tarifos.

2.5. Klients var noguldīt Depozītu Bankā tikai tādā valūtā un uz tādu Depozīta noguldīšanas termiņu, kāds Līguma noslēgšanas brīdī ir norādīts Bankas pakalpojumu tarifos, ja Banka un Klients Līgumā nav vienojušies citādi.

2.6. Ar Depozītu un Procentiem Klients var nodrošināt Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē uz cita noteikta  dokumenta (līguma vai vienošanās) pamata izrietošo saistību izpildi pret Banku. Šādā gadījumā Bankai ir tiesības tādu saistību neizpildes gadījumā bez saskaņošanas ar Klientu ieturēt Depozītu vai tā daļu un Procentus vai tā daļu neizpildīto
saistību apmērā sev par labu.

3. Depozīta līguma noslēgšana

3.1. Lai noslēgtu Līgumu, Klients iesniedz Bankas Klientu apkalpošanas vietā vai izmantojot attālināto apkalpošanas sistēmu MultiNet, atbilstoši Bankas prasībām noformētu Pieteikumu depozīta izvietošanai, kurā norāda Depozīta veidu, Depozīta termiņu, Depozīta summu, Depozīta valūtu un Procentu likmi.

3.2. Parakstot Pieteikumu depozīta izvietošanai, Klients pilnvaro Banku norakstīt Pieteikumā norādīto Depozīta summu no Norēķinu konta. Izvēloties Noguldījumu ar konvertācijas iespēju uz citu valūtu un Procentu izmaksu termiņa beigās, valūtas konvertācija tiek veikta, papildus slēdzot vienošanos, kurā Klients pilnvaro Banku konvertēt Depozīta summu saskaņā ar Bankas noteikto valūtas maiņas kursu Vienošanās noslēgšanas brīdī. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.3. Klients nodrošina naudas līdzekļu Pieteikumā norādītās Depozīta summas apmērā ieskaitīšanu Norēķinu kontā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu 3 (trīs) Bankas darba dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas (izņemot Biznesa depozīta Līgumam). Ja minēto 3 (trīs) Bankas darba dienu laikā Depozīta summa pilnā apmērā netiek iemaksāta Norēķinu kontā, Depozīta konts tiek aizvērts un Līgums uzskatāms par spēkā neesošu. Biznesa depozīta Pieteikums tiek pieņemts un Līgums stājas spēkā, ja Biznesa depozīta apmērā nepieciešamie naudas līdzekļi ir ieskaitīti Klienta Norēķinu kontā Pieteikuma iesniegšanas brīdī.

3.4. Līgums ir spēkā līdz Pieteikumā par depozīta izvietošanu noteiktajam Depozīta beigu termiņam, vai līdz brīdim, kad Klients, vai Banka šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā izbeidz tā darbību pirms termiņa.

4. Procenti

4.1. Par naudas līdzekļu noguldīšanu Depozīta kontā Banka maksā Procentus. Procentu likme cipariem un vārdiem tiek norādīta Līgumā.

4.2. Procenti tiek aprēķināti no naudas līdzekļu ieskaitīšanas brīža Depozīta kontā līdz Depozīta termiņa beigām (neieskaitot Depozīta beigu datumu). Procenti par iepriekš aprēķināto procentu summu netiek aprēķināti (procenti netiek kapitalizēti). Depozīta termiņa pirmā diena un Depozīta termiņa pēdējā diena tiek uzskatītas kā viena diena.

4.3. Procenti par Depozītā noguldītajiem naudas līdzekļiem tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu ņemot vērā atlikumu Depozīta kontā katras dienas beigās.

4.4. Procenti tiek aprēķināti atbilstoši Procentu likmei, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas un ņemot vērā faktisko kalendāro dienu skaitu mēnesī.

4.5. Procentu likme ir nemainīga visa Depozīta termiņa laikā izņemot, ja Līgums noslēgts par naudas līdzekļu noguldīšanu Depozītā ar valūtas konvertācijas iespēju un Klients šo iespēju Depozīta termiņa laikā izmanto.

5. Depozīta summas un procentu izmaksa

5.1. Banka izmaksā Klientam Depozīta summu un Procentus, ieskaitot tos Pieteikumā norādītajā Norēķinu kontā.

5.2. Ja Depozīta summas izmaksas brīdī Depozīta summa un/vai Procenti ir Klienta vai cita klienta saistību pret Banku nodrošinājums, tad Depozīta summa un/vai Procenti Klientam netiek izmaksāti līdz nodrošināto saistību pret
Banku pilnīgai izpildei.

5.3. Procenti tiek izmaksāti saskaņā ar Klienta izvēlētā Depozīta veida nosacījumiem.

5.4. Bankai ir tiesības neizmaksāt Procentus, ja:
     5.4.1. Līgums tiek izbeigts pirms Depozīta termiņa;
     5.4.2. Depozīta summa vai tās daļa tiek izmantota kā finanšu ķīla Klienta saistību izpildei pret Banku.

5.5. Depozīta izmaksas diena iestājas Pieteikumā norādītajā Depozīta beigu datumā.

5.6. Ja Depozīta termiņš ir izteikts kalendārajās dienās, tad Depozīta izmaksas diena ir pēdējā kalendārā Depozīta termiņa diena. Ja Depozīta termiņš ir izteikts mēnešos, tad Depozīta izmaksas diena iestājas attiecīgā mēneša Depozīta sākuma datumā. Ja Depozīta termiņš ir izteikts gados, tad Depozīta izmaksas diena iestājas attiecīgā gada Depozīta sākuma datumā un mēnesī.

5.7. Ja attiecīgajā mēnesī nav dienas datuma, kas sakrīt ar Depozīta sākuma dienas datumu, tad Depozīta izmaksas diena iestājas nākamajā dienā pēc Depozīta sākuma datuma.

5.8. Ja Depozīta summas vai Depozīta Procentu izmaksas termiņš iestājas dienā, kas nav Bankas darba diena, Banka ir tiesīga izmaksu veikt nākamajā Bankas darba dienā.

5.9. Veicot Depozīta summas un/vai Depozīta Procentu izmaksu, Banka no Klientam izmaksājamām summām ietur nodokļu un nodevu maksājumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Depozīta līguma pirmstermiņa izbeigšana

6.1. Klientam ir tiesības pieprasīt Līguma izbeigšanu jebkurā tā darbības laikā, ievērojot Noteikumus, izņemot gadījumu, ja Depozīts tiek izmantots kā Finanšu nodrošinājums.

6.2. Par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu Klientam rakstiski jābrīdina Banka 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Ja Depozīts tiek izbeigts pēc Klienta iniciatīvas, tad Procenti netiek izmaksāti un iepriekš izmaksāto Procentu summa tiek ieturēta no Depozīta summas vai citiem Klienta naudas līdzekļiem.

6.3. Klients var neievērot noteikumu 6.2. punktā noteikto brīdinājuma termiņu un lauzt Depozītu ātrāk, saskaņojot to ar Banku un samaksājot līgumsodu saskaņā ar Bankas pakalpojumu tarifiem. Šajā gadījumā aprēķinātie Procenti netiek izmaksāti.

6.4. Bankai ir tiesības, iepriekš rakstiski brīdinot Klientu, izbeigt Līgumu un aizvērt Klienta Depozīta kontu pirms Depozīta beigu datuma, ja:
     6.4.1. Klients, 3.3. punktā norādītajā kārtībā, nav ieskaitījis Norēķinu kontā Pieteikumā noteikto Depozīta summu;
     6.4.2. tiek vērsta piedziņa uz Klienta naudas līdzekļiem saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
     6.4.3. Banka pēc savas iniciatīvas pārtrauc darījuma attiecības ar Klientu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos;
     6.4.4. Banka izmanto Depozītu kā Finanšu nodrošinājumu Klienta neizpildīto finanšu saistību dzēšanai.

6.5. Klienta (fiziskas personas) nāves gadījumā vai Klienta (juridiskas personas) likvidācijas gadījumā, ja mantinieki, administrators vai citi tiesību pārņēmēji pieprasa Depozīta pirmstermiņa izbeigšanu, Depozīts bez Procentiem iepriekš izmaksātiem un aprēķinātiem), samaksājot Bankas pakalpojumu tarifos noteikto līgumsodu, tiek atmaksāts  saskaņā ar personu iesniegumu, kas iesniegušas Bankai dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar Klienta naudas līdzekļiem.

6.6. Klients nav tiesīgs pieprasīt izvietotās Depozīta summas pirmstermiņa izmaksu pa daļām.

7. Depozīts ar valūtas konvertācijas iespēju

7.1. Depozīta summa tiek noguldīta valūtā, kas norādīta Pieteikumā.

7.2. Līguma noslēgšanas brīdī, Depozītam tiek piemērota Bankas Pakalpojumu tarifos noteiktā Procentu likme.

7.3. Klientam ir tiesības konvertēt Depozīta summu uz citu valūtu (USD, EUR) saskaņā ar valūtas maiņas darījuma noslēgšanas brīdī Bankas noteikto valūtas maiņas kursu, papildus slēdzot vienošanos.

7.4.  Konvertētā Depozīta summa un konvertācijas laikā uzkrātie Procenti tiek ieskaitīti attiecīgās valūtas Depozīta kontā. Aprēķinātie Procenti tiek kapitalizēti, pieskaitot tos Depozīta summai. 

7.5.  Depozīta valūtas maiņas gadījumā jaunā procentu likme tiek noteikta, ņemot vērā atlikušo Depozīta termiņu, skaitot no konvertācijas datuma līdz Depozīta beigu termiņam. Ja Depozīta atlikušais termiņš ir vienāds ar pilnu mēnešu skaitu, un nav norādīts Bankas pakalpojumu tarifos, tad tiek noteikta tuvākā, mazākā gada procentu likme. Ja Depozīta atlikušais termiņš ir mazāks par vienu mēnesi, tad tiek noteikta tāda procentu likme, kas konvertācijas (valūtas maiņas) brīdī Bankā tiek piemērota naudas līdzekļu glabāšanai Klienta Norēķinu kontā noteiktā valūtā saskaņā ar Bankas pakalpojumu tarifiem. Depozīta valūtas maiņas jaunā procentu likme stājas spēkā vienošanās noslēgšanas dienā.

7.6.  Vienošanās noslēgšanas brīdī Banka ietur maksu par valūtas konvertācijas pakalpojumu saskaņā ar Bankas pakalpojumu tarifiem.

7.7. Depozīta summu un Procentus Banka izmaksā Klientam tajā valūtā, kādā Depozīta summa un Procenti ir izvietoti Depozīta kontā Depozīta beigu termiņā.

7.8. Depozītu nevar papildināt, izņemt pa daļām un konvertācijas brīdī nevar mainīt Depozīta termiņu.

8. Mērķa depozīts

8.1. Mērķa depozītu uz noteiktu termiņu var noguldīt tikai fiziskas personas.

8.2. Mērķa depozītam tiek noteikta fiksēta procentu likme.

8.3. Mērķa depozītu var brīvi papildināt Klientam veicot pārskaitījumu no Norēķinu konta uz Depozīta kontu.

8.4. 8.3. punktā noteiktajos gadījumos Procenti papildinātajai Depozīta summai tiek aprēķināti, sākot ar Depozīta papildināšanas dienu.

8.5. Depozīta summa un Procenti Klientam tiek izmaksāta Depozīta termiņa beigās.

8.6. Minimālā noguldījuma summa Procentu aprēķināšanai ir noteikta Bankas pakalpojumu tarifos.

8.7. Minimālā noguldījuma summa Depozīta papildināšanai ir noteikta Bankas pakalpojumu tarifos.

9. Īpašie noteikumi

9.1. Ar brīdi, kad Klientam rodas saistības pret Banku, Depozītā noguldītie Klienta naudas līdzekļi un aprēķinātie Procenti tiek uzskatīti par jebkuru Klienta saistību pret Banku izpildes finanšu nodrošinājumu Latvijas Republikas Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē un tiek ieķīlāti Bankai kā finanšu ķīla, un, iestājoties saistību izpildes notikumam, Bankai ir tiesības Klienta neizpildīto saistību summu norakstīt no Depozīta konta un novirzīt to Klienta neizpildīto saistību dzēšanai. Gadījumā, ja Klients ir fiziska persona, Bankai ir pienākums informēt klientu par finanšu ķīlas izmantošanu.

9.2.  Klienta nāves (fiziska persona) vai likvidācijas gadījumā (juridiska persona), mantinieki, administrators vai citi tiesību pārņēmēji, pārņem šajā Līgumā noteiktās saistības un tiesības uz tādiem pašiem noteikumiem, kādi šajā Līgumā ir noteikti Klientam.

9.3.  Klienta un Bankas no Līguma izrietošās tiesiskās attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, reglamentē Bankas Vispārējie darījumu noteikumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti.

9.4. Banka garantē Klientam tā Depozīta summas atmaksu saskaņā ar Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei