Noteikumi

DEPOZĪTU PIEŅEMŠANAS, APKALPOŠANAS UN SLĒGŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā no 2023. gada 13. marta

1. Noteikumos lietotie termini

Banka – AS „Industra Bank", vienotais reģistrācijas Nr. 40003194988, juridiskā adrese Muitas iela 1, Rīga, LV-1010.
Cenrādis – Bankas pakalpojumu (operāciju) sniegšanas brīdī spēkā esošo pakalpojuma maksu saraksts par Bankas sniegtajiem pakalpojumiem (operācijām), kurš pieejams https://industra.finance/
Depozīta beigu datums – datums, kad Depozītā noguldītie Klienta naudas līdzekļi un Procenti tiek izmaksāti Klienta Norēķinu kontā. 
Depozīta konts – saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem Klientam atvērts konts, kurā uz noteiktu termiņu tiek izvietoti un uzskaitīti Klienta noguldītie naudas līdzekļi.
Depozīta sākuma datums – datums, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti Depozīta kontā, ar šo datumu tiek uzsākts Depozīta termiņš.
Depozīta summa – Klienta naudas līdzekļu apmērs, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem noguldīti Depozīta kontā.
Depozīta termiņš – periods, uz kuru saskaņā ar Līgumu Klients nogulda Depozītā naudas līdzekļus.
Depozīts – Klienta naudas līdzekļu noguldījums Bankā uz noteiktu termiņu, saskaņā ar izvēlēto Depozīta veidu un noteiktu Procentu likmi. 
Klients – fiziska vai juridiska persona, kurai Bankā atvērts norēķinu konts un ar kuru noslēgts Līgums.
Līdzēji – Banka un Klients kopā.
Līgums – Līgums par Depozīta pieņemšanu, apkalpošanu un slēgšanu, kurš tiek uzskatīts par noslēgtu starp Banku un Klientu un kurš sastāv no Pieteikuma depozīta izvietošanai, Depozītu pieņemšanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumiem, Cenrāža un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem. 
Norēķinu konts – Klienta norēķinu konts Bankā, kas tiek norādīts Pieteikumā un no kura uz Depozīta kontu tiek pārskaitīts Depozīts.
Noteikumi – Depozītu pieņemšanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi.
Patērētājs – Klients – fiziska persona, kura par tādu atzīstama atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.
Pieteikums – Klientu apkalpošanas centrā vai, izmantojot Internetbanku, aizpildīta pieteikuma forma Pieteikums Depozīta izvietošanai, kurā Klients devis rīkojumu Depozīta izvietošanai, norādot Depozīta veidu, Depozīta termiņu, Depozīta summu, Depozīta valūtu un procentu likmi, kas ir uzskatāms par neatsaucamu Klienta piekrišanu Līguma noslēgšanai.
Procenti – procenti, kurus Banka maksā Klientam par Depozītu un kas tiek aprēķināti no Depozīta summas, un ir atkarīgi no Depozīta noguldīšanas perioda un Procentu likmes.
Procentu likme – gada procentu likme, kuru Banka maksā par Klienta noguldīto Depozītu, kas ir atkarīga no laika perioda, uz kuru tiek noguldīts Depozīts, valūtas un Procentu izmaksas biežuma. Procentu likme tiek norādīta Pieteikumā atbilstoši Cenrādim vai saskaņā ar Bankas un Klienta atsevišķu vienošanos.
Depozītu veidi:
Vienkāršais depozīts – Klienta naudas līdzekļi, kuri ir ieskaitīti Depozīta kontā uz noteiktu termiņu, ar noteiktu fiksētu Procentu likmi un Depozīta un Procentu izmaksu Depozīta termiņa beigās, vai arī ar Depozīta izmaksu termiņa beigās un Procentu izmaksu reizi mēnesī.
Biznesa depozīts – Klienta juridiskas personas naudas līdzekļi, kuri ir ieskaitīti Depozīta kontā uz noteiktu termiņu, ar noteiktu fiksētu procentu likmi, par ko Klients un Banka vienojas pirms Līguma slēgšanas. Biznesa depozīta summa un Procenti tiek izmaksāti Depozīta termiņa beigās.
 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1.    Lai noslēgtu šo Līgumu, Klientam Bankā jābūt atvērtam Norēķinu kontam.

2.2.    Iesniedzot Pieteikumu, Klientam, atbilstoši tā brīža Bankas piedāvājumam,  ir tiesības izvēlēties kādu no šādiem Depozīta veidiem:

2.2.1.    Vienkāršais depozīts – iespēja Klientam izvēlēties Procentu izmaksas nosacījumus:

2.2.1.1.    aprēķinātos Procentus saņemt Depozīta beigu datumā;
2.2.1.2.     aprēķinātos Procentus saņemt reizi mēnesī, noteiktā datumā.

2.2.2.    Biznesa depozīts (tikai juridiskām personām).

2.3.    Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Banka pieņem un apstiprina Klienta Pieteikumu. Brīvdienā vai svētku dienā, vai pēc Bankas darba dienas beigām Internetbankā iesniegto Klienta Pieteikumu Banka pieņem un apstiprina nākošajā Bankas darba dienā un Līgums uzskatāms par noslēgtu šajā nākošajā Bankas darba dienā.

2.4.    Līgums stājas spēkā tikai pēc Depozīta summas ieskaitīšanas Depozīta kontā.

2.5.    Depozīta minimālās summas apmērs ir noteikts Cenrādī.

2.6.    Klients var noguldīt Depozītu Bankā tikai tādā valūtā un uz tādu termiņu, kāds Līguma noslēgšanas brīdī ir norādīts Cenrādī, ja Banka un Klients Līgumā nav vienojušies citādi.

2.7.    Ar Depozītu un Procentiem Klients var nodrošināt Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē uz cita noteikta dokumenta (līguma vai vienošanās) pamata izrietošo saistību izpildi pret Banku. Šādā gadījumā Bankai ir tiesības tādu saistību neizpildes gadījumā bez saskaņošanas ar Klientu ieturēt Depozītu vai tā daļu un Procentus vai to daļu neizpildīto saistību apmērā sev par labu.
 

3. Depozīta līguma noslēgšana

3.1.    Lai noslēgtu Līgumu, Klients iesniedz Bankas Klientu apkalpošanas vietā vai, izmantojot Internetbanku, atbilstoši Bankas prasībām noformētu Pieteikumu, kurā norāda Depozīta veidu, Depozīta termiņu, Depozīta summu, Depozīta valūtu un Procentu likmi.

3.2.    Parakstot Pieteikumu, Klients pilnvaro Banku norakstīt Pieteikumā norādīto Depozīta summu no Norēķinu konta. 

3.3.    Līgums stājas spēkā, kad atbilstoši Pieteikumam Depozīta apmērā nepieciešamie naudas līdzekļi ir ieskaitīti Klienta Depozīta kontā.

3.4.    Līgums ir spēkā līdz Pieteikumā noteiktajam Depozīta beigu termiņam, vai līdz brīdim, kad Klients vai Banka šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā izbeidz tā darbību pirms termiņa.

4. Procenti

4.1.    Par naudas līdzekļu noguldīšanu Depozīta kontā Banka maksā Procentus.

4.2.    Procenti tiek aprēķināti no naudas līdzekļu ieskaitīšanas brīža Depozīta kontā līdz Depozīta termiņa beigām (neieskaitot Depozīta beigu datumu). Procenti par iepriekš aprēķināto procentu summu netiek aprēķināti (procenti netiek kapitalizēti). Depozīta termiņa pirmā diena un Depozīta termiņa pēdējā diena tiek uzskatītas kā viena diena.

4.3.    Procenti par Depozītā noguldītajiem naudas līdzekļiem tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu, ņemot vērā atlikumu Depozīta kontā katras dienas beigās.

4.4.    Procenti tiek aprēķināti atbilstoši Procentu likmei, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas  un ņemot vērā faktisko kalendāro dienu skaitu mēnesī.

4.5.    Procentu likme ir nemainīga visa Depozīta termiņa laikā.

5. Depozīta summas un procentu izmaksa

5.1.    Banka izmaksā Klientam Depozīta summu un Procentus, ieskaitot tos Pieteikumā norādītajā Norēķinu kontā.

5.2.    Ja Depozīta summas izmaksas brīdī Depozīta summa un/ vai Procenti ir Klienta vai cita klienta saistību pret Banku nodrošinājums, tad Depozīta summa un/ vai Procenti Klientam netiek izmaksāti līdz nodrošināto saistību pret Banku pilnīgai izpildei.

5.3.    Procenti tiek izmaksāti saskaņā ar Klienta izvēlētā Depozīta veida nosacījumiem.

5.4.    Bankai ir tiesības neizmaksāt Procentus, ja:

5.4.1.    Līgums tiek izbeigts pirms Depozīta termiņa;
5.4.2.    Depozīta summa vai tās daļa tiek izmantota kā finanšu ķīla Klienta saistību izpildei pret Banku.

5.5.    Depozīta izmaksas diena iestājas Pieteikumā norādītajā Depozīta beigu datumā.

5.6.    Ja Depozīta termiņš ir izteikts kalendārajās dienās, tad Depozīta izmaksas diena ir pēdējā kalendārā Depozīta termiņa diena. Ja Depozīta termiņš ir izteikts mēnešos, tad Depozīta izmaksas diena iestājas attiecīgā mēneša Depozīta sākuma datumā. Ja Depozīta termiņš ir izteikts gados, tad Depozīta izmaksas diena iestājas attiecīgā gada Depozīta sākuma datumā un mēnesī.

5.7.    Ja attiecīgajā mēnesī nav dienas datuma, kas sakrīt ar Depozīta sākuma dienas datumu, tad Depozīta izmaksas diena iestājas nākamajā dienā pēc Depozīta sākuma datuma.

5.8.    Ja Depozīta summas vai Depozīta Procentu izmaksas termiņš iestājas dienā, kas nav Bankas darba diena, Banka ir tiesīga izmaksu veikt nākamajā Bankas darba dienā.

5.9.    Veicot Depozīta summas un/vai Depozīta Procentu izmaksu, Banka no Klientam izmaksājamām summām ietur nodokļu un nodevu maksājumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Depozīta līguma pirmstermiņa izbeigšana

6.1.    Klientam ir tiesības pieprasīt Līguma izbeigšanu jebkurā brīdī tā darbības laikā, ievērojot Noteikumus, izņemot gadījumu, ja Depozīts tiek izmantots kā finanšu nodrošinājums.

6.2.    Ja Līgumu ar Banku ir noslēdzis Patērētājs un Līgums ir noslēgts, izmantojot Internetbanku, tad Patērētājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc attiecīgā Līguma noslēgšanas izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Patērētājam jāiesniedz Bankai pieteikums atteikuma tiesību izmantošanai, izmantojot Internetbanku. Šajā gadījumā līgumsods par Līguma pirmstermiņa  izbeigšanu netiek piemērots.

6.3.    Ja Patērētājs par atteikuma tiesību izmantošanu paziņo Bankai pēc tam, kad Depozīta summa ir ieskaitīta Patērētāja Depozīta kontā, Banka atmaksā Patērētājam Depozīta summu, neizmaksājot Patērētājam Procentus.

6.4.    Ja Depozīts tiek izbeigts pēc Klienta iniciatīvas pirms  Līguma  termiņa beigām,   Klientam (tajā skaitā arī Patērētājam, ja viņš nav izmantojis 6.2. p. noteiktās atteikuma tiesības) tiek piemērots atbilstošs līgumsods saskaņā ar Cenrādi, atkarībā no tā, cik kalendārās dienas iepriekš (vismaz 30 (trīsdesmit) vai mazāk par 30 (trīsdesmit)) Klients rakstiski ir brīdinājis Banku par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.  

6.5.     Ja Klients izbeidz līgumu pirms termiņa, tad Procenti netiek izmaksāti, un iepriekš izmaksāto Procentu summa, ja tāda bijusi,  tiek ieturēta no Depozīta summas vai citiem Klienta naudas līdzekļiem Bankā. 

6.6.    Bankai ir tiesības, iepriekš rakstiski brīdinot Klientu, izbeigt Līgumu un aizvērt Klienta Depozīta kontu pirms Depozīta beigu datuma, ja:

6.6.1.    Klients nepilda Bankas noteiktās prasības attiecībā uz Klienta izpēti vai pret Klientu (vai ar to saistītu personu) ir piemērotas nacionālās vai starptautiskās sankcijas, tostarp ASV OFAC sankcijas.
6.6.2.    tiek vērsta piedziņa uz Klienta naudas līdzekļiem saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
6.6.3.    Banka pēc savas iniciatīvas pārtrauc darījuma attiecības ar Klientu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos;
6.6.4.    Banka izmanto Depozītu kā finanšu nodrošinājumu Klienta neizpildīto finanšu saistību dzēšanai.

6.7.    Klienta (fiziskas personas) nāves gadījumā vai Klienta (juridiskas personas) likvidācijas gadījumā, ja mantinieki, administrators vai citi tiesību pārņēmēji pieprasa Depozīta pirmstermiņa izbeigšanu, Depozīts bez Procentiem (iepriekš izmaksātiem un aprēķinātiem), samaksājot Cenrādī noteikto līgumsodu, tiek atmaksāts saskaņā ar personu iesniegumu, kas iesniegušas Bankai dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar Klienta naudas līdzekļiem.

6.8.    Klients nav tiesīgs pieprasīt izvietotās Depozīta summas pirmstermiņa izmaksu pa daļām.
 

7. Īpašie noteikumi

7.1.    Ar brīdi, kad Klientam rodas saistības pret Banku, Depozītā noguldītie Klienta naudas līdzekļi un aprēķinātie Procenti tiek uzskatīti par jebkuru Klienta saistību pret Banku izpildes finanšu nodrošinājumu Latvijas Republikas Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē un tiek ieķīlāti Bankai kā finanšu ķīla, un, iestājoties saistību izpildes notikumam, Bankai ir tiesības Klienta neizpildīto saistību summu norakstīt no Depozīta konta un novirzīt to Klienta neizpildīto saistību dzēšanai. Gadījumā, ja Klients ir fiziska persona, Bankai ir pienākums informēt klientu par finanšu ķīlas izmantošanu.

7.2.    Klienta nāves (fiziska persona) vai likvidācijas gadījumā (juridiska persona) mantinieki, administrators vai citi tiesību pārņēmēji pārņem Līgumā noteiktās saistības un tiesības uz tādiem pašiem noteikumiem, kādi Līgumā ir noteikti Klientam. 

7.3.    Klienta un Bankas no Līguma izrietošās tiesiskās attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, reglamentē Bankas Vispārējie darījumu noteikumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti.

7.4.    Banka garantē Klientam tā Depozīta summas atmaksu saskaņā ar Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei