Juridiskām personām

3. Dokumentu un izziņu sagatavošana

Spēkā no 13.03.2023.

3.1. Apstiprinājuma saņemšana par maksājuma uzdevuma izpildi bankā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1.1. Maksājuma dokumenta dublikāta sagatavošana un apstiprināšana 5,00 EUR
3.1.2. Maksājuma dokumenta meklēšana arhīvā un kopijas apstiprināšana 15,00 EUR
3.1.3. Maksājuma S.W.I.F.T. kopijas sagatavošana 10,00 EUR/par kopiju

3.2. Izziņu sagatavošana un izsniegšana1;2

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.2.1. Izziņa par konta esamību un atlikumu 20,00 EUR
3.2.2. Cita veida izziņas pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās (min. 30,00 EUR)
3.2.3. Izziņa par pamatkapitāla iemaksu pagaidu kontā 20,00 EUR
3.2.4. Izziņa pēc darījumu attiecību izbeigšanās ar klientu 150,00 EUR
3.2.5. Izziņas sagatavošana auditam, auditoru pieprasījumu apstiprināšana pēc vienošanās (min. 80,00 EUR)
3.2.6. Izziņas sagatavošana auditam, auditoru pieprasījumu apstiprināšana pēc darījumu attiecību izbeigšanās ar klientu pēc vienošanās (min. 500,00 EUR)

3.3. Datu bāzes modificēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.3.1. Parakstu paraugu kartiņas pārformēšana 10,00 EUR
3.3.2. Pilnvaras noformēšana bankā 20,00 EUR
3.3.3. Notariālas Pilnvaras reģistrācija un pārbaude3 20,00 EUR
3.3.4. Notariālas Pilnvaras pārbaude pirms atsevišķa darījuma veikšanas (bez pilnvaras reģistrācijas) 15,00 EUR
3.3.5. Dokumentu noformēšana, mainoties Klienta pārstāvim 10,00 EUR
3.3.6. Īpašuma dokumentu maiņas noformēšana4 25,00 EUR
3.3.7. Citu grozījumu reģistrēšana klienta juridiskajos dokumentos 10,00 EUR

3.4. Citi ar dokumentu un izziņu sagatavošanu saistītie izdevumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.4.1. Korespondences sūtīšana ar kurjerpastu 30,00 EUR + faktiskie izdevumi
3.4.2. Ierakstītas vēstules nosūtīšana 10,00 EUR + faktiskie izdevumi
3.4.3. Papildus komisijas maksa par dokumentu vai izziņu sagatavošanu angļu vai krievu valodā faktiskie izdevumi (min. 20,00 EUR)
3.4.4. Papildus komisijas maksa par dokumentu vai izziņu notariālu apstiprināšanu faktiskie izdevumi (min. 100,00 EUR)

Komisijas maksa izziņai, kuras saturs un veids atbilst vairākiem Cenrādī minētajiem punktiem, tiek noteikta kā attiecīgo Cenrāža punktu kopsumma.
Par izziņas sagatavošanu paātrinātā kārtībā Bankai ir tiesības ieturēt papildus komisijas maksu un paātrinātās izziņas saņemšana tikai AS "Industra Bank" Galvenajā birojā.
Komisijas maksa tiek piemērota visos gadījumos, kad Klienta vārdā uz pilnvarojuma pamata vēlas rīkoties pilnvarnieks.
4 Juridiskai personai, kuras dalībnieks un/vai patiesā labuma guvējs/pilnvarots pārstāvis ir no ārvalstīm, tiek piemērota komisijas maksa 100 EUR apmērā.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei