Fiziskām personām

1. Klientu norēķinu konta apkalpošana

Spēkā no 18.09.2023.

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
1.1.1. Dokumentu izskatīšana1 un norēķinu (multivalūtu2) konta atvēršana3 25,00 EUR
1.1.1.1. Papildu komisijas maksa par pirmreizējo dokumentu izskatīšanu personai, kas nav ES, EEZ vai Šveices valstspiederīgais1;4 300,00 EUR
1.1.2. Norēķinu (multivalūtu) konta slēgšana 5,00 EUR
1.1.3. Informācijas, kas nepieciešama Klienta atbilstības pārbaudei un konta atvēršanai, iegūšana no cita avota faktiskie izdevumi (min. 5,00 EUR)

1.2. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
1.2.1. Norēķinu konta apkalpošana 5;6;7 1,00 EUR/mēnesī
1.2.2. Neaktīva8 konta uzturēšana7 10,00 EUR /mēnesī
1.2.3. Informācijas, kas nepieciešama Klienta atbilstības pārbaudei vai korespondentbankas pieprasījuma apstrādei par klientu vai konta apkalpošanu, iegūšana no cita avota faktiskie izdevumi (min. 5,00 EUR)
1.2.4. Naudas līdzekļu glabāšana norēķinu kontā Klientam, ar kuru Banka pārtrauc sadarbību 100,00 EUR /mēnesī
1.2.5. Procenti9;10;11 par norēķinu konta atlikumu
atlikums procentu aprēķināšanai katram norēķinu kontam
 

1.2.5.1.

zem 10 000 EUR

netiek aprēķināti

1.2.5.2.

no 10 000 EUR līdz 50 000 EUR

0.25% gadā

1.2.5.3.

no 50 000 EUR līdz 100 000 EUR

0.35% gadā

1.2.5.4.

virs 100 000 EUR

0.50% gadā

1.3. Saimnieciskās darbības ieņēmumu konta atvēršana un apkalpošana12;13

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
1.3.1.

Dokumentu izskatīšana un norēķinu konta atvēršana

15,00 EUR

1.3.2.

Konta apkalpošana

5,00 EUR/mēnesī

1.3.3. Konta slēgšana 5,00 EUR
1.3.4.

Pārvedumi uz vienoto nodokļu kontu (automātiska nodokļa samaksa, vienkāršotā nodokļa samaksas risinājums)

bezmaksas

1.4. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
1.4.1. Konta pārskatu sagatavošana un saņemšana Internetbankā bezmaksas
1.4.2. Konta izrakstu sagatavošana un saņemšana Bankā  
1.4.2.1. par periodu līdz 12 mēnešiem

0,50 EUR par lapu (min. 5,00 EUR)

1.4.2.2. par periodu virs 12 mēnešiem

0,50 EUR par lapu (min. 10,00 EUR)

1.4.3. Konta izraksta sagatavošana par slēgtu kontu 1,00 EUR par lapu (min. 10,00 EUR)

1.5. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
1.5.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 50,00 EUR
1.5.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā Saskaņā ar Cenrādi Pārvedumi - cena Bankā 

1.6. Citi tarifi, kas saistīti ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
1.6.1. Līgumsods par bankas pieprasīto dokumentu vai  informācijas kas nepieciešama klienta NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanai,  neiesniegšanu bankas noteiktajā termiņā vai apjomā 25,00- 500,00 EUR
1.6.2. Komisijas maksa par katru gadījumu, kad bankai  ir jāveic klienta izpēte vai klienta  padziļinātā izpēte14 10,00 -500,00 EUR
1.6.3. Komisijas maksa par klienta / darbības / darījuma / maksājumu partnera / dokumentu papildus izpēti / atbilstības pārbaudi15 100,00 EUR/stundā

Gadījumā, ja Banka atsaka konta atvēršanu, komisija par dokumentu izskatīšanu netiek atmaksāta.
Iespējams rīkoties ar naudas līdzekļiem vairākās Bankas noteiktās valūtās.
Par konta atvēršanu paātrinātā kārtībā Bankai ir tiesības ieturēt papildus komisijas maksu pie konta atvēršanas (konta atvēršana paātrinātā kārtībā iespējama 2 darba dienu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā).
Netiek piemērota personai, kurai ir Latvijas Republikas izdotas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, izņemot Krievijas vai Baltkrievijas valstspiederīgajiem.
Klientiem, kuriem ir noslēgts depozīta līgums, tā darbības periodā komisijas maksa par norēķinu konta apkalpošanu netiek piemērota.
Komisijas maksa par konta apkalpošanu tiek ieturēta mēneša pēdējā darba dienā par kārtējo mēnesi. Ja konts tiek slēgts, Banka ietur iepriekš minēto komisijas maksu par kārtējo mēnesi konta slēgšanas dienā.
Komisijas maksa par norēķinu konta apkalpošanu un uzturēšanu netiek piemērota, ja vidējais naudas līdzekļu atlikums kārtējā mēneša ietvaros visos klienta norēķinu kontos kopā pārsniedz 10 000 EUR vai tā ekvivalentu citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa.
Neaktīvs Norēķinu konts ir tāds konts, kurā 6 mēnešu laikā netiek veikti ienākošie vai izejošie bezskaidras naudas maksājumi, vai skaidras naudas darījumi, un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju veikšanu bankā.
9 Procenti netiek aprēķināti par naudas līdzekļiem bloķētos kontos.
10  Procenti netiek aprēķināti par naudas līdzekļiem bloķētos kontos. Procenti tiek aprēķināti sākot ar nākamo kalendāro mēnesi pēc konta atbloķēšanas.
11  Mainoties klienta statusam no nerezidenta uz rezidentu, procenti tiek aprēķināti sākot ar nākamo kalendāro  mēnesi pēc klienta statusa maiņas reģistrācijas Bankā.
12 Privātpersonām, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja režīmā un nav reģistrēts, kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un apgrozījums nepārsniedz 40 000 EUR gadā.
13 Visas pārējās komisijas maksas saskaņā ar Cenrādi juridiskām personām rezidentiem.
14 Komisijas apmēru Banka vienpusēji nosaka atbilstoši klienta/ darbības sarežģītībai un riska faktoriem. Augstākiem riskiem tiek piemērota augstāka komisija.
15 Komisijas apmēru par izpēti vai pārbaudes veikšanu Banka vienpusēji nosaka atbilstoši faktiski patērētam darba laikam.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei