Par darījumu veikšanu uz Krieviju un Baltkrieviju. 
Ņemot vērā starptautiskās sankcijas, kas piemērotas saistībā ar Krievijas valdības iebrukumu suverēnās Ukrainas teritorijā, lūdzam ņemt vērā, ka turpmāk pārskaitījumu veikšana uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī no šīm valstīm var ieilgt vai arī nebūt iespējama.  
Lūdzam arī ņemt vērā, ka papildu pārbaužu dēļ jebkura maksājuma apstrāde var aizņemt vairāk laika, nekā ierasts, kā arī par maksājumu pārbaudi banka var piemērot papildu komisiju saskaņā ar Cenrādi (saistībā ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu – komisijas maksa par klienta/ darbības/ darījuma/ maksājumu partnera/ dokumentu papildus izpēti/ atbilstības pārbaudi).
Aktuālā informācija par Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām pieejama FKTK mājas lapā.
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Krievijas agresijas Ukrainā ietekmi uz mūsu bankas pakalpojumiem. 

Fiziskām personām

1. Klientu norēķinu konta apkalpošana

Spēkā no 14.04.2022.

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Dokumentu izskatīšana un norēķinu (multivalūtu1) konta atvēršana2  25,00 EUR
1.1.2. Norēķinu (multivalūtu) konta slēgšana 5,00 EUR
1.1.3. Informācijas, kas nepieciešama Klienta atbilstības pārbaudei un konta atvēršanai, iegūšana no cita avota faktiskie izdevumi (min. 5,00 EUR)

1.2. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.2.1. Norēķinu konta apkalpošana 3;4 1,00 EUR/mēnesī
1.2.2. Neaktīva5 konta uzturēšana 10,00 EUR /mēnesī
1.2.3. Informācijas, kas nepieciešama Klienta atbilstības pārbaudei vai korespondentbankas pieprasījuma apstrādei par klientu vai konta apkalpošanu, iegūšana no cita avota faktiskie izdevumi (min. 5,00 EUR)
1.2.4. Naudas līdzekļu glabāšana norēķinu kontā Klientam, ar kuru Banka pārtrauc sadarbību 50,00 EUR /mēnesī
1.2.5. Komisijas maksa par klientu līdzekļu glabāšanu ar atlikumiem virs6  
1.2.5.1. 50 000,00 EUR 0,5% gadā
1.2.5.2. 50 000,00 USD 0,2% gadā

1.3. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.3.1. Konta pārskatu sagatavošana un saņemšana Internetbankā bezmaksas
1.3.2. Konta izrakstu sagatavošana un saņemšana Bankā  
1.3.2.1. par periodu līdz 12 mēnešiem

0,50 EUR par lapu (min. 5,00 EUR)

1.3.2.2. par periodu virs 12 mēnešiem

0,50 EUR par lapu (min. 10,00 EUR)

1.3.3. Konta izraksta sagatavošana par slēgtu kontu 1,00 EUR par lapu (min. 10,00 EUR)

1.4. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.4.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 50,00 EUR
1.4.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā Saskaņā ar  tarifiem - Pārvedumi Bankā 

1.5. Citi tarifi, kas saistīti ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.5.1. Līgumsods par bankas pieprasīto dokumentu vai  informācijas kas nepieciešama klienta NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanai,  neiesniegšanu bankas noteiktajā termiņā vai apjomā 25,00- 500,00 EUR
1.5.2. Komisijas maksa par katru gadījumu, kad bankai  ir jāveic klienta izpēte vai klienta  padziļinātā izpēte7 10,00 -500,00 EUR
1.5.3. Komisijas maksa par klienta/  darbības/ darījuma/maksājumu partnera/ dokumentu papildus  izpēti/atbilstības pārbaudi8 100,00 EUR/stundā

1 Iespējams rīkoties ar naudas līdzekļiem vairākās Bankas noteiktās valūtās.
Par konta atvēršanu paātrinātā kārtībā Bankai ir tiesības ieturēt papildus komisijas maksu pie konta atvēršanas (konta atvēršana paātrinātā kārtībā iespējama 2 darba dienu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā).
3 Klientiem, kuriem ir noslēgts depozīta līgums, tā darbības periodā komisijas maksa par norēķinu konta apkalpošanu netiek piemērota.
4 Komisijas maksa par konta apkalpošanu tiek ieturēta mēneša pēdējā darba dienā par kārtējo mēnesi. Ja konts tiek slēgts, Banka ietur iepriekš minēto komisijas maksu par kārtējo mēnesi konta slēgšanas dienā.
5 Neaktīvs Norēķinu konts ir tāds konts, kurā 6 mēnešu laikā netiek veikti ienākošie vai izejošie bezskaidras naudas maksājumi, vai skaidras naudas darījumi, un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju veikšanu bankā.
6 Bankai ir tiesības pēc sava ieskata piemērot komisijas maksu par kopējo naudas līdzekļu atlikumu visos klienta norēķinu kontos, ja tas pārsniedz minēto summu. Piemērojama naudas līdzekļu summai, kas pārsniedz Cenrādī noteikto kopējo naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontos par faktiskajām dienām.
7 Komisijas apmēru Banka vienpusēji nosaka atbilstoši klienta/ darbības sarežģītībai un riska faktoriem. Augstākiem riskiem tiek piemērota augstāka komisija.
8 Komisijas apmēru par izpēti vai pārbaudes veikšanu Banka vienpusēji nosaka atbilstoši faktiski patērētam darba laikam.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei