Spēkā no 12.05.2023.

11.1. Darījumi ar akcijām

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi
11.1.1. ASV akcijas 0,05 USD  par 1 akciju (min. 40,00 USD)2
11.1.2. Krievijas akcijas pēc vienošanās
11.1.3. Eiropas valstu akcijas 0,3 % no darījuma summas (min. 50,00 EUR)2
11.1.4. citu valstu akcijas 0,4 % no darījuma summas (min. 50,00 EUR)2

11.2. Darījumi ar obligācijam

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
11.2.1. Latvijas/ Eiroobligācijas/ Ārvalstu emitenti 0,1 % no darījuma summas (min. 100,00 EUR)1

11.3. Depozitārie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
11.3.1. Finanšu instrumentu konta atvēršana bez maksas
11.3.2. Finanšu instrumentu konta slēgšana bez maksas
11.3.3. Finanšu instrumentu konta apkalpošana:  
11.3.3.1. Akciju, ieguldījumu apliecību vai obligācijas glabāšana NASDAQ CSD 0,02% no portfeļa mēnesī (min. 1,00 EUR akcijām, min. 50,00 EUR ieguldījumu apliecībām, obligācijām)
11.3.3.2. Citi finanšu instrumenti, kuras nominētas EUR/USD, glabāšana citos depozitārijos 0,02% no portfeļa mēnesī (min. 5,00 EUR akcijām, min. 50,00 EUR obligācijām)
11.3.3.3. Citi finanšu instrumenti, kuras ir nominētas ne EUR/USD, glabāšana citos depozitārijos

0,025% no portfeļa mēnesī (min. 10,00 EUR akcijām, min. 50,00 EUR obligācijām)

11.3.4. Obligāciju, kuru emitenti atrodas bankrota stadijā, apkalpošana 0,005% no nomināla vērtības, minimāla maksa 20 EUR par katru ISIN kodu
11.3.5. Konta izrakstu izsniegšana pēc Klienta pieprasījuma bez maksas
11.3.6. Ziņojuma Klientam nosūtīšana pa pastu (pēc pieprasījuma) 10,00 EUR + pasta izmaksas
11.3.7. Cita satura pārskata/izziņas sagatavošana (pēc pieprasījuma) 100 EUR (par pārskatu/izziņu)3
11.3.8. Finanšu instrumentu bloķēšana akcionāru sapulcei 10,00 EUR
11.3.9. Dereģistrācija 15,00 EUR
11.3.10. NASDAQ CSD reģistrēto finanšu instrumentu pieņemšana/pārvedumi (LV):  
11.3.10.1. Akcijas, obligācijas 10,00 EUR
11.3.10.2. Citi finanšu instrumenti 17,00 EUR
11.3.10.3. Starp Klientu kontiem AS "Industra Bank" 3,00 EUR
11.3.11. Finanšu instrumentu pieņemšana/pārvedumi:  
11.3.11.1. Finanšu instrumentu pieņemšana 50,00 EUR3
11.3.11.2. Finanšu instrumentu pārvedums 0,5% no darījuma summas (min. ekvivalents 50,00 EUR akcijām, 100,00 EUR obligācijām)
11.3.12. Piedalīšanās korporatīvajos notikumos pēc vienošanās

1 Komisijas valūta atbilst Klienta konta valūtai.
2 Pie darījumu apgrozījuma mēnesī vairāk par 1 000 000,00 EUR tiek piemērota individuāla komisija.
3 Trešo personu komisijas apmaksā Klients.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei