Par darījumu veikšanu uz Krieviju un Baltkrieviju. 
Ņemot vērā starptautiskās sankcijas, kas piemērotas saistībā ar Krievijas valdības iebrukumu suverēnās Ukrainas teritorijā, lūdzam ņemt vērā, ka turpmāk pārskaitījumu veikšana uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī no šīm valstīm var ieilgt vai arī nebūt iespējama.  
Lūdzam arī ņemt vērā, ka papildu pārbaužu dēļ jebkura maksājuma apstrāde var aizņemt vairāk laika, nekā ierasts, kā arī par maksājumu pārbaudi banka var piemērot papildu komisiju saskaņā ar Cenrādi (saistībā ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu – komisijas maksa par klienta/ darbības/ darījuma/ maksājumu partnera/ dokumentu papildus izpēti/ atbilstības pārbaudi).
Aktuālā informācija par Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām pieejama FKTK mājas lapā.
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Krievijas agresijas Ukrainā ietekmi uz mūsu bankas pakalpojumiem. 

Spēkā no 14.04.2022.

4.1. Ienākoša pārveduma ieskaitīšana AS "Industra Bank" Latvija klienta kontā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.1.1. EUR, USD bezmaksas1
4.1.2. Citā valūtā informācija Bankā
4.1.3. Ienākošā pārveduma ar  komisijas tipu OUR izpildīšana (komisiju apmaksā sūtītāja banka)  
4.1.3.1. no 0,01 EUR līdz 20000,00 EUR 20,00 EUR
4.1.3.2. no 20000,01 EUR līdz 50000,00 EUR 35,00 EUR
4.1.3.3. no 50000,01 EUR 50,00 EUR

4.2. Maksājumu uzdevumu noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.2.1. EUR, GBP, PLN  3,00 EUR -
4.2.2. Citā valūtā 10,00 EUR -

4.3. Pārvedumi starp AS "Industra Bank" klientiem

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.3.1. EUR, GBP, PLN - -
4.3.1.1. pārvedums uz savu kontu 2,50 EUR bezmaksas
4.3.1.2. pārvedums uz citu klienta kontu  2,50 EUR 0,25 EUR
4.3.2. Citā valūtā - -
4.3.2.1. pārvedums uz savu kontu 2,50 EUR bezmaksas
4.3.2.2. pārvedums uz citu klienta kontu 5,00 EUR 1,00 EUR

4.4. Pārvedumi EUR

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.4.1. Iekšzemes pārvedumi uz citu banku Latvijā - -
4.4.1.1. standarta2 - -
4.4.1.1.1. līdz 10 000 EUR 2,50 EUR 0,36 EUR
4.4.1.1.2. virs 10 000 EUR 5,00 EUR 0,50 EUR
4.4.1.2. ekspress2 15,00 EUR 12,00 EUR
4.4.2. SEPA pārvedumi3 - -
4.4.2.1. līdz 10 000 EUR 2,50 EUR 0,36 EUR
4.4.2.2. virs 10 000 EUR 5,00 EUR 0,50 EUR
4.4.3. Starptautiskie pārvedumi (izņemot p.4.4.1. un 4.4.2.) - -
4.4.3.1. standarta2 - -
4.4.3.1.1. SHA 25,00 EUR 20,00 EUR
4.4.3.1.2. OUR 55,00 EUR 50,00 EUR
4.4.3.2. steidzams2 - -
4.4.3.2.1. SHA 30,00 EUR 25,00 EUR
4.4.3.2.2. OUR 70,00 EUR 65,00 EUR
4.4.3.3. ekspress2 - -
4.4.3.3.1. SHA 45,00 EUR 40,00 EUR
4.4.3.3.2. OUR 90,00 EUR 85,00 EUR

4.5. Starptautiskie pārvedumi ārvalstu valūtās4

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.5.1. Pārvedumi RUB, KZT - -
4.5.1.1. standarta2 25,00 EUR 20,00 EUR
4.5.2. Pārvedumi citu valstu valūtās (GBP, PLN, CNY) - -
4.5.2.1. standarta2 - -
4.5.2.1.1 SHA 25,00 EUR 20,00 EUR
4.5.2.1.2. OUR 55,00 EUR 50,00 EUR
4.5.3. Pārvedumi USD - -
4.5.3.1. standarta2 - -
4.5.3.1.1. SHA 30,00 USD 25,00 USD
4.5.3.1.2 OUR 60,00 USD 55,00 USD
4.5.4. Pārvedumi JPY - -
4.5.4.1. standarta2 - -
4.5.4.1.1. SHA 35,00 EUR 30,00 EUR
4.5.4.1.2. OUR 65,00 EUR 60,00 EUR

4.6. Grozījumi neizpildītā maksājuma uzdevumā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā / "MultiNet" sistēmā EUR
4.6.1. EUR, GBP, PLN  3,00 EUR
4.6.2. Citā valūtā 10,00 EUR

4.7. Grozījumi un papildinājumi izpildītā maksājuma uzdevumā6

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā / "MultiNet" sistēmā EUR
4.7.1. EUR5 5,00 EUR
4.7.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.7.1.) 70,00 EUR

4.8. Pieprasījums atsaukt pārvedumu6

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā / "MultiNet" sistēmā EUR  
4.8.1. EUR5 10,00 EUR
4.8.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.8.1.) 100,00 EUR

4.9. Pieprasījums anulēt pārvedumu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā / "MultiNet" sistēmā EUR
4.9.1. EUR5 10,00 EUR
4.9.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.9.1.) 50,00 EUR

4.10. Ienākoša pārveduma ar nekorektiem rekvizītiem izmeklēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā / "MultiNet" sistēmā EUR
4.10.1. EUR5 10,00 EUR
4.10.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.10.1.) 50,00 EUR

4.11. Izpildīta pārveduma izmeklēšana pēc Klienta pieprasījuma6

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā / "MultiNet" sistēmā EUR
4.11.1. EUR5 10,00 EUR
4.11.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.11.1.) 100,00 EUR

4.12. Izmeklēšana sakarā ar gaidāmo ienākošo pārveduma pēc Klienta pieprasījuma6

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā / "MultiNet" sistēmā EUR
4.12.1. EUR5 10,00 EUR
4.12.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.12.1.) 150,00 EUR

4.13. Ienākoša pārveduma atgriešana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā / "MultiNet" sistēmā EUR
4.13.1. Ienākoša pārveduma atgriešana maksātāja bankai  50,00 EUR

4.14. Papildus komisija

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā / "MultiNet" sistēmā EUR
4.14.1. Papildus komisija par  nekorektiem rekvizītiem pārvedumos 25,00 EUR
4.14.2. Papildus komisija par maksājuma/darījuma atbilstības pārbaudi
NILLTPFN un Sankciju prasību izpildei (tai skaitā atbilstības
pārbaudi pēc maksājuma izpildē iesaistītās bankas,
korespondentbankas, saņēmējbankas, starpniekbankas un citu
institūciju pieprasījuma) atbilstoši to sarežģītībai un riska faktoriem
līdz 0,5% 

4.15. Regulārais maksājums

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.15.1. Reģistrēšana 5,00 EUR
4.15.2. Pārvedumu izpildīšana Saskaņā ar Bankas tarifiem
4.15.3. Maksājumu atsaukšana bezmaksas
4.15.4. Maksājumu labošana 3,00 EUR

4.16. Elektronisku rēķinu regulārā apmaksa

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā / "MultiNet" sistēmā EUR
4.16.1. Reģistrēšana 5,00 EUR
4.16.2. Rēķinu apmaksa 0,36 EUR7

SHA - Maksātājs apmaksā AS “Industra Bank” noteikto komisiju par pārvedumu. Visas pārējās ar pārvedumu saistītās komisijas (Korespondentbankas, Starpniekbanku un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas), ja tādas rodas, apmaksā Saņēmējs. Maksājuma ieskaitīšanu Saņēmēja kontā Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no pārveduma summas.

OUR - Visas ar pārvedumu saistītās komisijas (AS “Industra Bank”, Korespondentbankas, Starpniekbanku un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas) apmaksā Maksātājs. Maksātājs arī apņemas apmaksāt visas pārveduma izpildē iesaistīto banku papildus pieprasītās komisijas, ja tādas rodas. AS “Industra Bank”  ir tiesības bezakcepta kārtībā ieturēt papildus komisijas no Klienta Kontiem. Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir jāieskaita Saņēmēja kontā pārveduma summa pilnā apmērā.  AS “Industra Bank” nav atbildīga par to, ja Korespondentbanka, Starpniekbankas vai Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs nav izpildījis AS “Industra Bank”  norādījumus vai arī pārvedums nav saņemts pilnā apmērā citu no AS “Industra Bank”  neatkarīgu iemeslu dēļ.
 
1 Pie nosacījuma ka saņēmtaja ziņojumā SWIFT MT 103, lauciņā "saņēmējs" ir pareizi uzradīts klienta konta numurs IBAN formātā        
2 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
3 SEPA pārveduma nosacījumi:
- saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā;                                                                         
- jābūt norādītam saņēmēja bankas identifikācijas (SWIFT/BIC) kodam;                                                 
- maksājums tiek sūtīts uz EEZ7 valsti;
- ja saņēmēja banka nav EEZ 7 dalībniece, tad pārvedums tiek nosūtīts saņēmējam kā starptautisks pārvedums un tiek piemērota atbilstoša komisijas maksa;
- maksājuma valūta - eiro;
- maksājuma tips - standarta;
- maksājuma iesniedzējs maksā tikai savas bankas noteikto komisiju SHA (komisiju sedz dalīti);
- saņēmēja bankas un saņēmēja rekvizīti ir korekti.
4 Pārvedumi USD, RUB, GBP, PLN, KZT tiek veikti tikai iepriekš saskaņojot ar Banku.
5 Iekšzemes pārvedumi uz/no citām bankām Latvijā.
6 Ja rodas pārveduma izpildē iesaistīto banku papildus pieprasītās komisijas, AS “Industra Bank” ir tiesības bezakcepta kārtībā ieturēt papildus komisijas no Klienta Kontiem.
7 EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis –  ES valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un Islande,  Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice.
8 0,28 EUR pie nosacījuma ka uzņēmumam-pakalpojumu sniedzējiem ir atvērts norēķinu konts AS "Industra Bank".

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei