Juridiskām personām

1.Klientu norēķinu konta apkalpošana

Spēkā no 12.05.2023.

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Dokumentu izskatīšana1 un norēķinu (multivalūtu2) konta atvēršana3  350,00 EUR
1.1.2. Minimālais atlikuma nodrošināšana norēķinu kontā4 1000,00 EUR
1.1.3. Norēķinu (multivalūtu) konta slēgšana 300,00 EUR
1.1.4. Informācijas, kas nepieciešama Klienta atbilstības pārbaudei un konta atvēršanai, iegūšana no Komercreģistra vai cita reģistra 100,00 EUR

1.2. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.2.1. Norēķinu konta apkalpošana5 100,00 EUR /mēn.
1.2.2. Norēķinu konta apkalpošana6 300,00 EUR /mēn.
1.2.3. Informācijas, kas nepieciešama Klienta atbilstības pārbaudei vai korespondentbankas pieprasījuma apstrāde par Klientu vai konta apkalpošanu, iegūšana no Komercreģistra vai cita avota 100,00 EUR
1.2.4. Neaktīva7 konta uzturēšana 200,00 EUR / mēn.
1.2.5. Neaktīva7 konta uzturēšana6 papildus 200,00 EUR / mēnesī pie standarta Cenrāža
1.2.6. Komisijas maksa par Klienta, kuram Banka paziņojusi par sadarbības pārtraukšanu, naudas līdzekļu uzglabāšanu  
1.2.6.1. līdz 3 mēnešiem 1000,00 EUR/mēn.
1.2.6.2. sākot ar 4. mēnesi 5000,00 EUR/mēn.
1.2.6.3.

sākot ar 6. mēnesi

10000,00 EUR/mēnesī

1.3. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.3.1. Konta pārskatu saņemšana Internetbankā bezmaksas
1.3.2. Konta izrakstu saņemšana bankā  
1.3.3. par periodu līdz 12 mēnešiem 5,00 EUR par lapu (min. 30,00 EUR)
1.3.4. par periodu virs 12 mēnešiem 5,00 EUR par lapu (min. 50,00 EUR)
1.3.5. Konta izraksta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma, gadījumā kad konts ir slēgts 5,00 EUR par lapu (min. 100,00 EUR)

 

1.4. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.4.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 150,00 EUR
1.4.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā 20,00 EUR + Saskaņā ar  Cenrādi - Pārvedumi Bankā 

1.5. Citi tarifi, kas saistīti ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.5.1. Līgumsods par bankas pieprasīto dokumentu vai informācijas,  kas nepieciešama klienta NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanai,  neiesniegšanu bankas noteiktajā termiņā vai apjomā 100,00-5000,00 EUR
1.5.2. Komisijas maksa par katru gadījumu, kad Bankai  ir jāveic  klienta izpēte vai klienta  padziļinātā izpēte8  50,00-2000,00 EUR
1.5.3. Komisijas maksa par klienta/  darbības/ darījuma/maksājumu partnera/ dokumentu papildus  izpēti/atbilstības pārbaudi9 100,00  EUR/ stundā

1 Gadījumā, ja Banka atsaka konta atvēršanu, komisija par dokumentu izskatīšanu netiek atmaksāta.
2 Iespējams rīkoties ar naudas līdzekļiem vairākās Bankas noteiktās valūtās.
3 Par konta atvēršanu paātrinātā kārtībā Bankai ir tiesības ieturēt papildus komisijas maksu pie konta atvēršanas (konta atvēršana paātrinātā kārtībā iespējama 2 darba dienu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā).
4 Naudas līdzekļi minimālā atlikuma apmērā tiek bloķēti un nav pieejami klientam visā Bankas un klienta sadarbības laika posmā.
5 Komisijas maksa par konta apkalpošanu tiek ieturēta mēneša pēdējā darba dienā par kārtējo mēnesi. Ja konts tiek slēgts, Banka ietur iepriekš minēto komisijas maksu par kārtējo mēnesi konta slēgšanas dienā.
6 Komisija tiek piemērota norēķinu konta apkalpošanai tiem klientiem, kuriem raksturīga viena no šādām  pazīmēm:
 a) nav juridiskās personas saistības ar faktisku saimniecisko darbību vai juridiskās personas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību un likuma subjekta rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo vai
b) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību vai
c) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, juridiskajai personai nav saimnieciskās darbības veikšanas vietas (telpas).
7 Neaktīvs Norēķinu konts ir tāds konts, kurā 6 mēnešu laikā netiek veikti  ienākošie vai izejošie bezskaidras naudas maksājumi, vai skaidras naudas darījumi, un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju  veikšanu bankā. Pagaidu konts nav pārveidots par pastāvīgu 6 mēnešu laikā.
8 Komisijas apmēru Banka vienpusēji nosaka atbilstoši klienta/ darbības sarežģītībai un riska faktoriem. Augstākiem riskiem tiek piemērota augstāka komisija.
9 Komisijas apmēru par izpēti vai pārbaudes veikšanu Banka vienpusēji nosaka atbilstoši faktiski patērētam darba laikam.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei