Uzmanieties, atkal ir aktivizējušies krāpnieki, kuri, uzdodoties par bankas darbiniekiem vai saistītām personām, zvana bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas vai personīgos datus.   

Juridiskām personām

1.Klientu norēķinu konta apkalpošana

Spēkā no 01.10.2021.

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Dokumentu izskatīšana4 un multivalūtu norēķinu konta atvēršana  350,00 EUR
1.1.2. Steidzama konta atvēršana1 1000,00 EUR
1.1.3. Multivalūtu norēķinu konta slēgšana 300,00 EUR
1.1.4. Minimālais konta atlikums 1000,00 EUR

1.2. Citu kontu atvēršana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.2.1. Depozītu konta atvēršana bezmaksas

1.3. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.3.1. Norēķinu konta apkalpošana 100,00 EUR /mēn.
1.3.2. Norēķinu konta apkalpošana5 300,00 EUR /mēn.
1.3.3. Neaktīva2 konta uzturēšana 200,00 EUR / mēn.
1.3.4. Neaktīva2 konta uzturēšana5 papildus 200,00 EUR / mēn. pie standarta tarifa
1.3.5. Komisijas maksa par klientu līdzekļu glabāšanu ar atlikumiem virs3:  
1.3.5.1. 100 000,00 EUR 0,5% gadā
1.3.5.2. 100 000,00 USD 0,2% gadā
1.3.6. Naudas līdzekļu glabāšana norēķinu kontā Klientam, ar kuru Banka pārtrauc sadarbību -
1.3.6.1. līdz 2 mēnešiem 1000,00 EUR/mēn.
1.3.6.2. sākot ar 3. mēnesi 5000,00 EUR/mēn.
1.3.6.3. sākot ar 6. mēnesi 10000,00 EUR/mēn.

1.4. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.4.1. Konta izrakstu sagatavošana Bankā pēc Klienta pieprasījuma par vienu bankas dienu 10,00 EUR
1.4.2. Konta izrakstu sagatavošana Bankā  pēc Klienta pieprasījuma par vienu mēnesi 30,00 EUR
1.4.3. Konta izrakstu sagatavošana Bankā pēc Klienta pieprasījuma par periodu, kas lielāks par vienu mēnesi 30,00 EUR / par katru mēnesi
1.4.4. Konta izraksta sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma, gadījumā kad konts ir slēgts 20,00 EUR + 0,50 EUR par lapu  

1.5. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.5.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 150,00 EUR
1.5.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā 20,00 EUR + Saskaņā ar  tarifiem - Pārvedumi Bankā 

1.6. Citi tarifi, kas saistīti ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.6.1. Līgumsods par bankas pieprasīto dokumentu vai informācijas,  kas nepieciešama klienta NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanai,  neiesniegšanu bankas noteiktajā termiņā vai apjomā 100,00-5000,00 EUR
1.6.2. Komisijas maksa par katru gadījumu, kad Bankai  ir jāveic  klienta izpēte vai klienta  padziļinātā izpēte6   50,00-2000,00 EUR
1.6.3. Komisijas maksa par klienta/  darbības/ darījuma/maksājumu partnera/ dokumentu papildus  izpēti/atbilstības pārbaudi 7 100,00  EUR/ stundā

1 Papildus komisijas maksa par konta atvēršanu 2 darba dienu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā.
2 Klients neveic operācijas vairāk par 6 mēnešiem, un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju veikšanu Bankā.
3 Bankai ir tiesības pēc sava ieskata piemērot komisijas maksu par kopējo naudas līdzekļu atlikumu visos klienta norēķinu kontos, ja tas pārsniedz minēto summu. Piemērojama visai kopējai naudas līdzekļu atlikuma summai norēķinu kontos par faktiskajām dienām.
4 Gadījumā, ja Banka atsaka konta atvēršanu, komisija par dokumentu izskatīšanu netiek atmaksāta.
5 Komisija tiek piemērota norēķinu konta apkalpošanai tiem klientiem, kuriem raksturīga viena no šādām  pazīmēm: a) nav juridiskās personas saistības ar faktisku saimniecisko darbību vai juridiskās personas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību un likuma subjekta rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo vai b) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību vai c) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, juridiskajai personai nav saimnieciskās darbības veikšanas vietas (telpas).
6 Komisijas apmēru Banka vienpusēji nosaka atbilstoši klienta/ darbības sarežģītībai un riska faktoriem. Augstākiem riskiem tiek piemērota augstāka komisija.
7 Komisijas apmēru par izpēti vai pārbaudes veikšanu Banka vienpusēji nosaka atbilstoši faktiski patērētam darba laikam.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei