Spēkā no 18.09.2023.

8.1. Dokumentārais inkaso

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
8.1.1.  

Importa dokumentu inkaso (Bankas klients ir preces pircējs)

 

8.1.1.1.

Dokumentu inkaso paziņojums

50,00 EUR

8.1.1.2.

Dokumentu izsniegšana pret samaksu / akceptu

0,20% no summas (min. 150,00 EUR)

8.1.1.3.

Inkaso uzdevuma izmaiņas vai atcelšana

50,00 EUR

8.1.1.4.

Dokumentu izsniegšana bez samaksas, dokumentu atgriešana

70,00 EUR

8.1.2.

Eksporta dokumentu inkaso (Bankas klients ir preces pārdevējs)

 

8.1.2.1.

Dokumentu inkaso pieņemšana

0,20% no summas (min. 150,00 EUR)

8.1.2.2.

Inkaso uzdevuma izmaiņas vai atcelšana

50,00 EUR

8.1.3.

Citas ar dokumentu inkaso apkalpošanu saistītās komisijas

 

8.1.3.1.

SWIFT ziņojums

10,00 EUR

8.1.3.2.

Kurjerpasta izmaksas

Faktiskās izmaksas

8.2. Dokumentārais akreditīvs

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
8.2.1.

Importa akreditīvu apkalpošana

 

8.2.1.1.

Pieteikuma izskatīšana, t.sk. akreditīva projekta sagatavošana (piemērojama, ja akreditīvs netiek atvērts)

Pēc vienošanās (min.150,00 EUR)

8.2.1.2.

Akreditīva izsniegšana, summas palielināšana

0,25% no summas (min. 250,00 EUR)

8.2.1.3.

Dokumentu pārbaude (par vienu dokumentu komplektu)2

0,20% no summas (min. 200,00 EUR)

8.2.1.4.

Izmaiņas akreditīva nosacījumos

Pēc vienošanās (min.150,00 EUR)

8.2.1.5.

Neatbilstošu dokumentu komisija (uz kredīta vēstules saņēmēja rēķina)

100,00 EUR

8.2.1.6.

neapmaksāto dokumentu atgriešana

70,00 EUR

8.2.1.7.

Maksājumu termiņu kontrole (akreditīviem ar atliktajiem maksājumiem)

0,1% (min 200,00 EUR)

8.2.2.

Eksporta akreditīvu apkalpošana

 

8.2.2.1.

Paziņojums pаr аkrеditīvа izsniegšanu, summas palielināšanu

0,10% no summas (min. 200,00 EUR,  maks. 1 000,00 EUR)

8.2.2.2.

Paziņojums par akreditīva nosacījumu izmaiņām/ atsaukums/neizmantošana

100,00 EUR

8.2.2.3.

Dokumentu pārbaude (par vienu dokumentu komplektu)2

0,20% no summas (min. 200,00 EUR)

8.2.2.4.

Dokumentu iepriekšēja pārbaude (par katru dokumentu komplektu)

100,00 EUR

8.2.2.5.

Maksājumu termiņu kontrole (akreditīviem ar atlikto maksājumu)

0,1 %, min 200,00 EUR ceturksnī

8.2.2.6.

Akreditīva apstiprināšana

pēc vienošanās

8.2.2.7.

Akreditīva noteikumu pārvešana

0,2% no summas, min. 150,00 EUR

8.2.2.8.

Akreditīva summas asignējuma noformēšana/paziņošana

200,00 EUR

8.2.2.9.

Neapmaksāto dokumentu atgriešana

70,00 EUR

8.2.3.

Citas ar akreditīvu apkalpošanu saistītās komisijas

 

8.2.3.1.

SWIFT ziņojums

10,00 EUR

8.2.3.2.

Kurjerpasta izmaksas

faktiskās izmaksas

8.3. Bankas garantiju noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
8.3.1.

Importa garantijas apkalpošana

 

8.3.1.1.

Garantijas pieteikuma izskatīšanas/teksta sagatavošana (piemērojama, ja garantija netiek izsniegta)

pēc vienošanās (min. 100,00 EUR)

8.3.1.2.

Garantijas pieteikuma izvērtēšana, noformēšana un izsniegšana, ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi

0,2% no summas (min. 200,00 EUR)

8.3.1.3.

Maksa par izmantošanu, ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi

1% - 1,5% gadā (min. 100,00 EUR)

8.3.1.4.

Izmaiņas garantijas nosacījumos

100,00 EUR vai 0,2% no summas palielinātās daļas

8.3.1.5.

Garantijas pieteikuma izvērtēšana, noformēšana un izsniegšana, ja ir cits nodrošinājums

pēc vienošanās (min. 250,00 EUR)

8.3.1.6.

Maksa par izmantošanu, ja ir cits nodrošinājums

pēc vienošanās

8.3.1.7.

Izmaiņas garantijas nosacījumos, ja ir cits nodrošinājums

pēc vienošanās

8.3.1.8.

Avansa maksājuma ieskaitīšanas Klienta kontā administrēšana

1,5% no summas (min 200,00 EUR)

8.3.1.9.

Apliecinājums par garantijas izsniegšanu

50,00 EUR

8.3.1.10.

Maksājuma prasības apstrāde un apmaksa

0,2% no pieprasītās summas (min. 200,00 EUR)

8.3.2.

Eksporta garantijas apkalpošana

 

8.3.2.1.

Citas bankas izsniegtas garantijas paziņošana

100,00 EUR

8.3.2.2.

Citas bankas izsniegtas garantijas izmaiņu paziņošana

100,00 EUR

8.3.2.3.

Maksājuma prasības nosūtīšana klienta uzdevumā

0,2% no pieprasītās summas (min. 200,00 EUR)

8.3.3.

Citas ar garantijas apkalpošanu saistītās komisijas

 

8.3.3.1.

Anulēšana pirms garantijas beigu termiņa

100,00 EUR

8.3.3.2.

SWIFT ziņojums

10,00 EUR

8.3.3.3.

Kurjerpasta izmaksas

faktiskās izmaksas

1 Ja Bankas pakalpojuma cenrādī nav noteikta komisijas maksa par sniegto pakalpojumu vai sniegtā pakalpojuma administratīvās izmaksas ir augstākas kā cenrādī noteikts, Banka nosaka individuālu komisijas maksu un vienojas par to ar klientu pirms pakalpojuma sniegšanas.
2 Par vienu dokumentu komplektu tiek uzskatīti dokumenti, kas attiecas uz vienu transporta dokumentu.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei