Spēkā no 12.05.2023.

9.1. Vienkāršais depozīts

 9.1.1. Vienkāršais depozīts (aprēķinātos procentus Klients var izņemt noguldījuma termiņa beigās)2

Termiņš Procentu likme
3 mēneši 2.00%
6  mēneši 2.50%
1 gads 2.75%

2 gadi

3.25%
3 gadi 3.40%
4 gadi 3.55%
5 gadi 3.70%

9.2. Subordinētais depozīts

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Procentu likmes, Termiņš
9.2.1. Subordinētais depozīts3 pēc vienošanās

9.3. Depozītu pirmstermiņa dzēšana4

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Procentu likmes
9.3.1. Depozīta līguma izbeigšana pirms termiņa, neievērojot brīdinājuma termiņu 30 kalendārās dienas 0.75% no depozīta summas
9.3.2. Depozīta līguma, kas noslēgts no 01.07.2022., izbeigšana pirms termiņa, brīdinot banku vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš 0.50% no depozīta summas

No 23.08.2021. jauni līgumi par Mērķa depozītu netiek noslēgti. Līgumiem, kas noslēgti līdz 23.08.2021. minimālā summa papildināšanai 10 EUR.
2 Minimālā depozīta summa % saņemšanai fiziskām personām 3 000 EUR, juridiskām personām 3 000 EUR.
Minimālā depozīta summa % saņemšanai 50 000 EUR.
4 Ja depozīts tiek izbeigts pirms termiņa, klientam netiek izmaksāti aprēķinātie un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie procenti. Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei