Spēkā no 12.05.2023.

4.1. Ienākoša pārveduma ieskaitīšana Industra Bank klienta kontā1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.1.1. EUR, USD bezmaksas3
4.1.2. Citā valūtā informācija Bankā
4.1.3. Ienākošā pārveduma ar  komisijas tipu OUR izpildīšana (komisiju apmaksā sūtītāja banka)  
4.1.3.1. no 0,01 EUR līdz 20000,00 EUR 20,00 EUR
4.1.3.2. no 20000,01 EUR līdz 50000,00 EUR 35,00 EUR
4.1.3.3. no 50000,01 EUR 50,00 EUR

4.2. Maksājumu uzdevumu noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.2.1. EUR, GBP, PLN 6,00 EUR
4.2.2. Citā valūtā 10,00 EUR

4.3. Pārvedumi starp Industra Bank klientiem

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi Internetbankā EUR
4.3.1. pārvedums uz savu kontu 5,00 EUR bezmaksas
4.3.2. pārvedums uz cita klienta kontu 10,00 EUR 5,00 EUR

4.4. Pārvedumi EUR2

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi Internetbankā EUR
4.4.1. Iekšzemes pārvedumi uz citu banku Latvijā - -
4.4.1.1. standarta4 15,00 EUR 12,00 EUR
4.4.1.2. ekspress4 30,00 EUR 25,00 EUR
4.4.2. SEPA5 pārvedumi 15,00 EUR 12,00 EUR
4.4.3. Starptautiskie pārvedumi (izņemot  p.4.4.1. un 4.4.2.) - -
4.4.3.1. standarta4 - -
4.4.3.1.1. SHA 30,00 EUR 25,00 EUR
4.4.3.1.2. OUR 60,00 EUR 55,00 EUR
4.4.3.2. steidzams4 - -
4.4.3.2.1. SHA 35,00 EUR 30,00 EUR
4.4.3.2.2. OUR 70,00 EUR 65,00 EUR
4.4.3.3. ekspress4 - -
4.4.3.3.1. SHA 80,00 EUR 75,00 EUR
4.4.3.3.2. OUR 95,00 EUR 90,00 EUR

4.5. Starptautiskie pārvedumi ārvalstu valūtās2;6

Pārvedumi USD, RUB, GBP, PLN, KZT tiek veikti tikai iepriekš saskaņojot ar Banku. 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi Internetbankā EUR
4.5.1. Pārvedumi RUB, KZT    
4.5.1.1. standarta4 40,00 EUR 35,00 EUR
4.5.2. Pārvedumi citu valstu valūtās (GBP, PLN, CNY)    
4.5.2.1. standarta4    
4.5.2.1.1. SHA 30,00 EUR 25,00 EUR
4.5.2.1.2. OUR 60,00 EUR 55,00 EUR
4.5.3. Pārvedumi USD    
4.5.3.1. standarta4    

4.5.3.1.1.

SHA 80,00 USD 70,00 USD
4.5.3.1.2. OUR 100,00 USD 95,00 USD
4.5.4. Pārvedumi citu valstu valūtās (JPY)    
4.5.4.1. standarta4    
4.5.4.1.1. SHA 40,00 EUR 35,00 EUR
4.5.4.1.2. OUR 65,00 EUR 60,00 EUR

4.6. Grozījumi neizpildītā maksājuma uzdevumā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.6.1. EUR 5,00 EUR
4.6.2. Citā valūtā 15,00 EUR

4.7. Grozījumi un papildinājumi izpildītā maksājuma uzdevumā8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.7.1. EUR7 10,00 EUR
4.7.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.7.1.) 70,00 EUR

4.8. Pieprasījums atsaukt pārvedumu8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.8.1. EUR7 10,00 EUR
4.8.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.8.1.) 100,00 EUR

4.9. Pieprasījums anulēt pārvedumu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.9.1. EUR7 10,00 EUR
4.9.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.9.1.) 100,00 EUR

4.10. Ienākoša pārveduma ar nekorektiem rekvizītiem izmeklēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.10.1. EUR7 10,00 EUR
4.10.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.10.1.) 50,00 EUR

4.11. Izpildīta pārveduma izmeklēšana pēc Klienta pieprasījuma8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.11.1. EUR7 10,00 EUR
4.11.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.11.1.) 100,00 EUR

4.12. Izmeklēšana sakarā ar gaidāmo ienākošo pārveduma pēc Klienta pieprasījuma8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.12.1. EUR7 10,00 EUR
4.12.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.12.1.) 150,00 EUR

4.13. Ienākoša pārveduma atgriešana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.13.1. Ienākoša pārveduma atgriešana maksātāja bankai 50,00 EUR

4.14. Papildus komisija

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.14.1. Papildus komisija par  nekorektiem rekvizītiem pārvedumā 50,00 EUR
4.14.2. Papildus komisija par maksājuma/darījuma atbilstības pārbaudi NILLTPFN un Sankciju prasību izpildei (tai skaitā  atbilstības pārbaudi pēc maksājuma izpildē iesaistītās bankas, korespondentbankas, saņēmējbankas, starpniekbankas un citu institūciju pieprasījuma) atbilstoši to sarežģītībai un riska faktoriem līdz 5%

4.15. Regulārais maksājums

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.15.1. Reģistrēšana 10,00 EUR
4.15.2. Pārvedumu izpildīšana Saskaņā ar Cenrādi Pārvedumi - cena Internetbankā
4.15.3. Maksājumu atsaukšana bezmaksas
4.15.4. Maksājumu labošana 10,00 EUR

SHA - Maksātājs apmaksā Industra Bank noteikto komisiju par pārvedumu. Visas pārējās ar pārvedumu saistītās komisijas (Korespondentbankas, Starpniekbanku un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas), ja tādas rodas, apmaksā Saņēmējs. Maksājuma ieskaitīšanu Saņēmēja kontā Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no pārveduma summas.

OUR - Visas ar pārvedumu saistītās komisijas (Industra Bank, Korespondentbankas, Starpniekbanku un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas) apmaksā Maksātājs. Maksātājs arī apņemas apmaksāt visas pārveduma izpildē iesaistīto banku papildus pieprasītās komisijas, ja tādas rodas. Industra Bank  ir tiesības bezakcepta kārtībā ieturēt papildus komisijas no Klienta Kontiem. Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir jāieskaita Saņēmēja kontā pārveduma summa pilnā apmērā.  Industra Bank nav atbildīga par to, ja Korespondentbanka, Starpniekbankas vai Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs nav izpildījis Industra Bank  norādījumus vai arī pārvedums nav saņemts pilnā apmērā citu no Industra Bank  neatkarīgu iemeslu dēļ.

1 Par ienākoša pārveduma ieskaitīšanu Industra Bank klienta kontā, no kredītiestādēm, kuru valstīm tiek piemērotas starptautiskās sankcijas (piem., Krievija, Baltkrievija), tiek piemērota papildu komisijas maksa 0.3% no summas (min. 20,00 EUR) apmērā.
2 Par izejošā pārveduma izskaitīšanu no Industra Bank klienta konta, uz kredītiestādēm, kuru valstīm tiek piemērotas starptautiskās sankcijas (piem., Krievija, Baltkrievija), tiek piemērota papildu komisijas maksa 0.3% no summas (min. 20,00 EUR) apmērā.
Pie nosacījuma ka saņēmtaja ziņojumā SWIFT MT 103, lauciņā "saņēmējs" ir pareizi uzradīts klienta konta numurs IBAN formātā.
4 SEPA pārveduma nosacījumi:
- saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā;
- jābūt norādītam saņēmēja bankas identifikācijas (SWIFT/BIC) kodam;
- maksājums tiek sūtīts uz EEZ9 valsti;
- ja saņēmēja banka nav EEZ9 dalībniece, tad pārvedums tiek nosūtīts saņēmējam kā starptautisks pārvedums un tiek piemērota atbilstoša komisijas maksa;
- maksājuma valūta - eiro;
- maksājuma tips - standarta;
- maksājuma iesniedzējs maksā tikai savas bankas noteikto komisiju SHA (komisiju sedz dalīti);
- saņēmēja bankas un saņēmēja rekvizīti ir korekti.
5 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
6 Pārvedumi USD, RUB, GBP, PLN, KZT tiek veikti tikai iepriekš saskaņojot ar Banku.
7 Iekšzemes pārvedumi uz/no citām bankām Latvijā.
8 Ja rodas pārveduma izpildē iesaistīto banku papildus pieprasītās komisijas, Industra Bank ir tiesības bezakcepta kārtībā ieturēt papildus komisijas no Klienta Kontiem.
9 EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis –  ES valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un  Islande,  Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei