Fiziskām personām

3. Dokumentu un izziņu sagatavošana

Spēkā no 12.05.2023.

3.1. Apstiprinājuma saņemšana par maksājuma uzdevuma izpildi Bankā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1.1. Maksājuma dokumenta dublikāta sagatavošana un apstiprināšana 5,00 EUR
3.1.2. Maksājuma dokumenta meklēšana arhīvā un kopijas apstiprināšana 20,00 EUR
3.1.3. Maksājuma S.W.I.F.T. kopijas sagatavošana 10,00 EUR/par kopiju

3.2. Izziņu sagatavošana un izsniegšana1;2

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.2.1. Izziņa par konta esamību un atlikumu 35,00 EUR
3.2.2. Cita veida izziņas 45,00 EUR
3.2.3. Izziņa pēc darījumu attiecību izbeigšanās ar klientu 100,00 EUR
3.2.4. Izziņas sagatavošana auditam, auditoru pieprasījumu apstiprināšana pēc vienošanās (min. 100,00 EUR)

3.3. Datu bāzes modificēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.3.1. Parakstu paraugu kartiņas pārformēšana 10,00 EUR3
3.3.2. Notariālas Pilnvaras reģistrācija un pārbaude4 50,00 EUR

3.3.3.

Notariālas Pilnvaras pārbaude pirms atsevišķa darījuma veikšanas (bez pilnvaras reģistrācijas)

40,00 EUR

3.3.4.

Mantojumu dokumentu izskatīšana (par katru Mantinieku)

40,00 EUR

3.4. Korespondences sūtīšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.4.1. Korespondences sūtīšana ar kurjerpastu 30,00 EUR + faktiskie izdevumi
3.4.2. Ierakstītas vēstules nosūtīšana 10,00 EUR + faktiskie izdevumi
3.4.3. Papildus komisijas maksa par dokumentu vai izziņu sagatavošanu angļu vai krievu valodā faktiskie izdevumi (min. 20,00 EUR)
3.4.4. Papildus komisijas maksa par dokumentu vai izziņu notariālu apstiprināšanu faktiskie izdevumi (min. 100,00 EUR)

1 Komisijas maksa izziņai, kuras saturs un veids atbilst vairākiem Cenrādī minētajiem punktiem, tiek noteikta kā attiecīgo Cenrāža punktu kopsumma.
2 Par izziņas sagatavošanu paātrinātā kārtībā Bankai ir tiesības ieturēt papildus komisijas maksu un paātrinātās izziņas saņemšana tikai AS "Industra Bank" Galvenajā birojā.
3 Pilnvaras noformēšanas gadījumā – bezmaksas.
4 Komisijas maksa tiek piemērota visos gadījumos, kad Klienta vārdā uz pilnvarojuma pamata vēlas rīkoties pilnvarnieks.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei