Uzmanību! Šobrīd uzdarbojas krāpnieki. Never aizdomīgas saites, kas saņemtas sms vai e-pastā un nekādā gadījumā šādās saitēs neievadi savus internetbankas piekļuves vai maksājumu karšu datus! Uzzini, kā neuzķerties!

Bankas politikas

Ētikas standarts

INDUSTRA Ētikas standarti nosaka pamatprincipus, uz kuriem tiek izstrādāta un uzturēta bankas korporatīvo vērtību sistēma attiecībā uz finanšu pakalpojumu sniegšanu klientiem, darba tiesisko attiecību uzturēšanu, partnerattiecību izveidi un komunikāciju publiskajā telpā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtās starptautiskās prakses principiem.

Finanšu pakalpojumi

Banka sniedz un attīsta savus finanšu pakalpojumus, pamatojoties uz godprātīgas uzņēmējdarbības un tiesiskuma principiem, nodrošinot  atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī bankas saimnieciskās darbības stratēģijai un plāniem.

Banka piedāvā un sniedz saviem klientiem finanšu pakalpojumus pamatojoties uz taisnīguma, savstarpējas cieņas, godprātības un profesionālas rūpības principiem. Banka respektē un neierobežo - ne tieši, ne netieši, savu esošo un potenciālo klientu tiesības brīvi izvēlēties finanšu pakalpojumu veidu, to sniedzējus vai saņemšanas līdzekļus. Banka sniedz klientiem skaidru, precīzu, pilnīgu un aktuālu informāciju par tās pakalpojumu tarifiem, un nodrošina to publisku pieejamību un aktualizāciju atbilstoši nozares normatīvajām prasībām.

Banka uzsāk un uztur sadarbību ar klientiem, pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem, kas nodrošina precīzu un pilnīgu, visu sadarbības gaitu aptverošu nosacījumu kopu (bankas „Vispārējie darījumu nosacījumi"), kas tiek darīta zināma klientam atbilstoši noslēgtajam līgumam. Banka nodrošina līgumu un citu darījumus apliecinošu dokumentu precīzu un saprotamu formulējumu, skaidri definējot pušu tiesības un pienākumus. Banka nodrošina, ka tās darbinieki vienmēr sniedz klientam detalizētu un objektīvu skaidrojumu par sadarbības vai darījumu izpildes juridiskajiem nosacījumiem, ja klients, tā pārstāvis, vai pilnvarotā persona ir to pieprasījusi.

Banka ievēro klientu apkalpošanas un citu darījumu informācijas konfidencialitātes prasības Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros, kā arī nodrošina klientu datu aizsardzību.

Banka nodrošina savlaicīgu potenciālu interešu konflikta situāciju identificēšanu, reglamentēšanu un iespējami pilnīgu to seku novēršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Banka nodrošina klienta interešu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām („Patērētāju tiesību aizsardzības likums" un „Negodīgas komercprakses aizlieguma likums"). Banka nepieļauj likumdošanas vai normatīvo aktu prasību, līgumu nosacījumu, kā arī savu vai klienta interešu neievērošanu, jebkādu pretlikumīgu materiālo stimulu rezultātā - tai skaitā Banka izslēdz no savas uzņēmējdarbības prakses kukuļņemšanu un kukuļdošanu, un veic nepieciešamos un lietderīgos pasākumus, lai kontrolētu šo nosacījumu ievērošanu.

Sniedzot finanšu pakalpojumus ārpus Latvijas Republikas robežām (bankas ārzemju filiālēs), banka ievēro šo Ētikas standartu prasības, ciktāl tās nav pretrunā ar attiecīgās valsts, kur reģistrētabankas ārzemju filiāles, normatīvo aktu prasībām.

Partnerattiecības

Banka veido un uztur partnerattiecības ar finanšu tirgus dalībniekiem Latvijā un ārvalstīs, pamatojoties un līdztiesības, godīgas un atklātas sadarbības, abpusēja izdevīgu līgumslēdzēju pušu kompetento amatpersonu apstiprinājumu. Uzsākot un attīstot partnerattiecības, banka pārliecinās, ka tās atbilst likumdošanas prasībām, bankas saimnieciskās darbības attīstības stratēģijai un nekaitē bankas reputācijai vai tās klientu interesēm.

Banka respektē brīvā tirgus konkurences principus, kas nodrošina katram tirgus dalībniekam iespēju veikt saimniecisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos. Banka atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir uzturēt labvēlīgus konkurences apstākļus "Konkurences likuma" prasību ietvaros. Banka neiesaistās nekādās vienošanās, kas vērstas uz konkurences principu ierobežošanu vai pretlikumīgas tirgus koncentrācijas radīšanu.

Komunikācija publiskajā telpā

Savos reklāmas pasākumos un mārketinga projektos banka ievēro normatīvo aktu prasības, kā arī finanšu pakalpojuma sektora dalībnieku vispārpieņemtos  ētikas pamatprincipus publiskajā un savstarpējā komunikācijā.

Banka nelieto maldinošu reklāmu un pieļauj salīdzinošās reklāmas lietošanu tikai pamatojoties uz tās rīcībā esošu precīzu, objektīvu un aktuālu informāciju. Sniedzot jebkādu publisku informāciju, tai skaitā, visu veidu publikācijās un bankas pārstāvju sniegtajos paziņojumos un komentāros, banka izmanto tikai patiesu informāciju, kuras pamatojumam bankas rīcībā ir objektīvi fakti un materiāli.

Banka skaidri reglamentē savu amatpersonu un darbinieku tiesības un pienākumus sniegt publisku informāciju. Ja minētie bankas pārstāvji ir snieguši šādu publisku informāciju, ir uzskatāms, ka informāciju ir paudusi pati banka, kas uzņemas pilnu atbildību par šādu informāciju.

Darba tiesiskās attiecības

Banka apzinās, ka tās finanšu pakalpojumu kvalitāti nodrošina profesionāls personāls, ar katra darbinieka pietiekamu pieredzi, augstu atbildības sajūtu un savstarpējās komunikācijas kultūru. Banka izstrādā un pielieto skaidras, bankas vadības apstiprinātas prasības amata pienākumu pildīšanai, un veic rūpīgu personāla atlasi. Banka nosaka profesionālās atbilstības kritērijus un prasības visiem darbiniekiem, tai skaitā bankas padomes locekļiem, valdes locekļiem, kā arī bankas struktūrvienību vadītājiem un citiem bankas darbiniekiem izpildīt savus pienākumus profesionāli un godprātīgi, būt objektīviem, ievērot bankas iekšējo un ārējo normatīvu prasības, nodrošinot informācijas par darījumu un klientu konfidencialitāti un komercnoslēpumu.

Banka izveido un uztur darba tiesiskās attiecības atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Banka nodrošina katram darbiniekam pilnīgu un pietiekamu informāciju par tā amata pienākumiem un ar to izpildi saistītajiem iekšējiem normatīviem un procedūrām, kā arī organizē darbinieku regulāru profesionālo apmācību.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei