Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Iesniegums norēķinu konta atvēršanai fiziskām personām

Spēkā no: 21.09.2020

Informācija par klientu

1
Rezidents
Nerezidents

Parakstot šo iesniegumu, lūdzu atvērt AS “Industra Bank” (turpmāk tekstā – Banka) multivalūtu norēķinu kontu (turpmāk tekstā – konts) un veikt šī konta apkalpošanu saskaņā ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas Cenrādi un citiem Bankas pieņemtajiem noteikumiem.

Piekrītu visa veida komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanai uz norādīto e-pastu un tālruni:

Piekrītu
Nepiekrītu

(Iesniegto piekrišanu ir iespējams atsaukt jebkurā laikā klienta attālinātās sistēmā MultiNet vai personīgi ierodoties Bankā.)

Lūdzu izsniegt maksājumu karti, kas tiek piesaistīta pie norēķinu konta

Maestro
ECMC Standard
EUR
USD

Vēlos saņemt karti

personīgi Bankā
pa pastu (izdevumus sedz Klients)
nosūtot ar kurjerpastu (izdevumus sedz Klients)

Lūdzu Banku piešķirt man tiesības lietot attālināto klientu apkalpošanas sistēmu MultiNet, izmantojot autorizācijas rīku

„DIGIPASS” ierīci
SMS autorizāciju (rezidentiem un nerezidentiem ar LR uzturēšanas atļauju un LR mob.tālr.Nr.)
„DIGIPASS” ierīci
Slēgtu, nebojātu aploksni (ar lietotāja vārdu un paroli)

Apliecinājums

2
Ar savu parakstu apliecinu, ka:

• Banka ir nodrošinājusi man iespēju iepazīties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem , Personas datu apstrādes un aizsardzības politiku, attālinātās klientu apkalpošanas sistēmas ”MultiNet” lietošanas norādījumiem un Cenrādi, kuri man bija pieejami tīmekļa vietnē https://industra.finance un Bankas klientu apkalpošanas vietās pirms šī iesnieguma parakstīšanas; esmu iepazinies (-usies) ar minētajiem dokumentiem un apņemos tos ievērot;
• esmu informēts (-a) par manu personas datu apstrādes kārtību, tajā skaitā par datu nodošanu un saņemšanu no trešajām personām Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
• esmu informēts (-a) par manām tiesībām iepazīties ar maniem Bankas apstrādē esošajiem personīgajiem datiem, par tiesībām pieprasīt tos izlabot, ierobežot to apstrādi vai iznīcināt, par tiesībām apturēt datu apstrādi un par tiesībām uz datu pārnesamību; esmu informēts par iespēju griezties pie Bankas Datu aizsardzības speciālista () par jautājumiem, saistītiem ar personas datu apstrādi un par tiesībām iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijai (www.dvi.gov.lv);
• esmu informēts (-a), ka šajā iesniegumā norādītās personas informācijas apstrādes tiesiskais pamatojums ir līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde un ka tā tiks uzglabāta Bankā 10 gadus pēc sadarbības izbeigšanās (noraidīts iesniegums uzglabāts Bankā 3 gadus no iesniegšanas datuma);
• apstiprinu, ka visa informācija, kas sniegta šajā iesniegumā ir pilnīga un precīza, apņemos nekavējoties paziņot Bankai par visām izmaiņām, kas skar šajā iesniegumā uzrādīto informāciju.

Klienta paraksts, atšifrējums

* obligāti aizpildāmie lauki