Iesniegums maksājumu kartes konta atvēršanai un maksājumu kartes saņemšanai

Spēkā no: 01.07.2017

Informācija par klientu

1
Rezidents
Nerezidents


Kontaktinformācija

Informācija par maksājumu karti un kartes konta valūtu

2

Maksājumu kartes veids

MasterCard Standard
MasterCard Gold
Maestro

Kartes konta valūta:

EUR
USD

Kartes apdruka ar konta valūtas kodu

Ar apdruku1
Bez apdrukas

Vēlamais kredīts2, summa vārdiem, cipariem

Banka, izvērtējot Klienta piedāvāto kredīta nodrošinājumu un/vai Klienta maksātspēju pieņem lēmumu par kredīta limita piešķiršanu un kartes izsniegšanu.

Banka var atteikties Klientam izsniegt karti un piešķirt kredīta limitu, paturot tiesības nesniegt informāciju par atteikuma iemesliem.

1 par papildu samaksu
2 tikai MasterCard Standard un MasterCard Gold kartes lietotājiem

Informācija par finanšu nodrošinājumu

3
Naudas līdzekļi norēķinu kontā
Naudas līdzekļi depozīta kontā

Norēķinu/Depozīta kontā esošos naudas līdzekļus

kredīta piešķiršanas gadījumā uzskatīt par manu saistību izpildes nodrošinājumu un bloķēt norādītos naudas līdzekļus saskaņā ar Bankas maksājumu kartes izsniegšanas un apkalpošanas noteikumiem līdz pilnīgai saistību izpildei.

Galvojums
Ķīla

Vēlos, lai manu saistību izpildei par nodrošinājumu kalpo:

Jāaizpilda atbilstoši izvēlētajam nodrošinājuma veidam

Informācija par nodarbinātību un finansēm

4

Nodarbinātība

Uzņēmējs (-a)
Students (-e)
Algots (-a) darbinieks (-ce)
Pensionārs (-e)
Mājsaimnieks (-ce)
Bezdarbnieks (-ce)
Pašnodarbinātais (-a)
Cits

Ziņas par darba vietu

Informācija par finansēm

Jūsu īpašums

Cita ar kartes izsniegšanu saistīta informācija

5
Bankā
Pastā
Izsūtot ar kurjerpastu3
Bankā
Pastā
Internetbankā
Standarta līmenis
Gold līmenis
Silver līmenis
Platinum līmenis

3kurjerpasta izdevumus sedz saņēmējs
4par papildu samaksu

Apliecinājums

6
Ar savu parakstu apliecinu, ka:

Esmu iepazinies ar AS "Industra Bank" Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas pakalpojumu tarifiem, piekrītu tiem un atzīstu tos par sev saistošiem;

Esmu informēts, ka Bankai ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankas Kredītu reģistram un ir tiesības saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra, tā noteikumos noteiktajos gadījumos (www.bank.lv);

Es uzņemos pilnu finansiālo atbildību par papildus kartes Lietotāju/iem;

Apstiprinu, ka visa informācija, kas sniegta šajā pieteikumā ir pilnīga un precīza, apņemos nekavējoties paziņot Bankai par visām izmaiņām, kas skar šajā iesniegumā uzrādīto informāciju;

Piekrītu manu personas datu apstrādei, tajā skaitā datu nodošanai trešajām personām Vispārējo darījuma noteikumu noteiktajā kārtībā un apjomā;

Piekrītu visa veida komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanai uz norādīto e- pastu un tālruni:

Lūdzu atvērt maksājuma kartes kontu Bankā un izsniegt maksājumu karti. 

Paraksta Lietotājs

* obligāti aizpildāmie lauki