Uzmanieties, atkal ir aktivizējušies krāpnieki, kuri, uzdodoties par bankas darbiniekiem vai saistītām personām, zvana bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas vai personīgos datus.   

Juridiskām personām

1. Klientu norēķinu konta apkalpošana

Spēkā no 01.10.2021.

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Dokumentu izskatīšana un norēķinu konta atvēršana 1          50,00 EUR
1.1.2. Minimālā atlikuma nodrošināšana norēķinu kontā                                              50,00 EUR
1.1.3. Pagaidu norēķinu konta atvēršana 50,00 EUR
1.1.4. Multivalūtu norēķinu (t. sk. pagaidu) konta slēgšana 25,00 EUR
1.1.5 Informācijas iegūšana no Komercreģistra vai cita reģistra klienta atbilstības pārbaudei

faktiskie izdevumi (min. 5,00 EUR)

1.2. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.2.1. Norēķinu (t.sk.pagaidu) konta apkalpošana1 10,00 EUR/ mēnesī
1.2.2. Informācijas iegūšana no Komercreģistra vai cita avota klienta atbilstības pārbaudei vai korespondentbankas pieprasījuma apstrāde par klientu faktiskie izdevumi (min.5,00 EUR)
1.2.3. Neaktīva2 konta uzturēšana 100,00 EUR/ mēnesī
1.2.4. Naudas līdzekļu glabāšana norēķinu kontā klientam, ar kuru banka pārtrauc sadarbību, vai uzņēmums ir likvidēts 100,00 EUR/ mēnesī
1.2.5. Komisijas maksa par klientu līdzekļu glabāšanu ar atlikumiem virs3  
1.2.5.1. 100 000,00 EUR 0,5% gadā
1.2.5.2. 100 000,00 USD 0,2% gadā

1.3. Čeku grāmatiņa

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.3.1. Čeku grāmatiņas izsniegšana 15,00 EUR

1.4. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.4.1. Konta izrakstu saņemšana Internetbankā bezmaksas
1.4.2. Konta izrakstu saņemšana bankā (vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi) 2,00 EUR
1.4.3. Konta izraksta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma par periodu līdz 12 mēnešiem 0,10 EUR par lapu (min. 3,00 EUR)
1.4.4. Konta izraksta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma par periodu virs 12 mēnešiem 0,10 EUR par lapu (min. 10,00 EUR)
1.4.5. Konta izraksta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma, gadījumā kad konts ir slēgts 20,00 EUR + 0,50 EUR par lapu

1.5. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.5.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 50,00 EUR
1.5.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā Saskaņā ar  tarifiem - Pārvedumi Bankā 

1.6. Citi tarifi, kas saistīti ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.6.1. Līgumsods par bankas pieprasīto dokumentu vai informācijas,  kas nepieciešama klienta NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanai,  neiesniegšanu bankas noteiktajā termiņā vai apjomā 50,00 - 1000,00 EUR                                                  
1.6.2. Komisijas maksa par katru gadījumu, kad bankai  ir jāveic  klienta izpēte vai klienta  padziļinātā izpēte4 25,00 - 1000,00 EUR
1.6.3. Komisijas maksa par klienta/  darbības/ darījuma/maksājumu partnera/ dokumentu papildus  izpēti/atbilstības pārbaudi5 100,00 EUR/stundā

1 Gadījumā, ja banka atsaka konta atvēršanu, komisija par dokumentu izskatīšanu un norēķinu konta atvēršanu netiek atmaksāta.
Juridiskai personai, kuras pamata saimnieciskā darbība/partneri ir saistīti ar ārvalstīm un/vai dalībnieku struktūra ir sarežģīta un/vai patiesā labuma guvējs/pilnvarots pārstāvis ir no ārvalstīm/politiski nozīmīga persona vai ir cita paaugstināta riska pazīme pēc bankas ieskatiem, tiek piemēroti individuālie tarifi norēķinu konta atvēršanai un apkalpošanai.
Bezpeļņas organizācijai vai maksātnespējīgai juridiskai personai, tiek piemēroti individuālie tarifi norēķinu konta atvēršanai un apkalpošanai.
2 Klients neveic operācijas vairāk par 6 mēnešiem un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju veikšanu bankā. Pagaidu konts nav pārveidots par pastāvīgu 6 mēnešu laikā.
3 Bankai ir tiesības pēc sava ieskata piemērot komisijas maksu par kopējo naudas līdzekļu atlikumu visos klienta norēķinu kontos, ja tas pārsniedz minēto summu. Piemērojama visai kopējai naudas līdzekļu atlikuma summai norēķinu kontos par faktiskajām dienām.
4 Komisijas apmēru Banka vienpusēji nosaka   atbilstoši  klienta/ darbības/ īpašnieku struktūras sarežģītībai un riska faktoriem. Augstākiem riskiem tiek piemērota augstāka komisija.
5 Komisijas apmēru par izpēti vai pārbaudes veikšanu Banka vienpusēji nosaka  atbilstoši   faktiski  patērētam darba laikam.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei