Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Juridiskām personām

1. Klientu norēķinu konta apkalpošana

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Dokumentu izskatīšana un norēķinu konta atvēršana 50 EUR1
1.1.2. Minimālā atlikuma nodrošināšana norēķinu kontā 50 EUR
1.1.3. Pagaidu norēķinu konta atvēršana 50 EUR
1.1.4. Multivalūtu norēķinu (t. sk. pagaidu) konta slēgšana 25 EUR
1.1.5 Informācijas iegūšana no Komercreģistra vai cita reģistra Klienta atbilstības pārbaudei faktiskie izdevumi (min.5 EUR)

1.2. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.2.1. Norēķinu (t.sk.pagaidu) konta apkalpošana1 10 EUR/ mēnesī
1.2.2. Informācijas iegūšana no Komercreģistra vai cita avota Klienta atbilstības pārbaudei vai korespondentbankas pieprasījuma apstrāde par Klientu faktiskie izdevumi (min.5 EUR)
1.2.3. Neaktīva2 konta uzturēšana 100 EUR/ mēnesī
1.2.4. Naudas līdzekļu glabāšana norēķinu kontā Klientam, ar kuru Banka pārtrauc sadarbību, vai uzņēmums ir likvidēts 100 EUR/ mēnesī
1.2.5. Negatīva procentu likme klientu kontu atlikumiem Šveices frankos3 -1,5% gadā

1.3. Čeku grāmatiņa

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.3.1. Čeku grāmatiņas izsniegšana 15 EUR

1.4. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.4.1. Konta izrakstu saņemšana Internetbankā bezmaksas
1.4.2. Konta izrakstu saņemšana Bankā (vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi) 2 EUR
1.4.3. Konta izraksta sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma par periodu līdz 12 mēnešiem 0,10 EUR par lapu (min. 3 EUR)
1.4.4. Konta izraksta sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma par periodu virs 12 mēnešiem 0,10 EUR par lapu (min. 10 EUR)
1.4.5. Konta izraksta sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma, gadījumā kad konts ir slēgts 20 EUR + 0,50 EUR par lapu

1.5. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.5.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 40 EUR
1.5.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā 3 EUR / par katru maksājumu

1.6. Bankas prasību neievērošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.6.1. Sods par bankas pieprasīto dokumentu un informācijas neiesniegšanu bankas noteiktajā termiņā 250 EUR

1 Gadījumā, ja banka atsaka konta atvēršanu, komisija par dokumentu izskatīšanu un norēķinu konta atvēršanu netiek atmaksāta.
Juridiskai personai, kuras pamata saimnieciskā darbība/partneri ir saistīti ar ārvalstīm un/vai dalībnieku struktūra ir sarežģīta un/vai patiesā labuma guvējs/pilnvarots pārstāvis ir no ārvalstīm/politiski nozīmīga persona vai ir cita paaugstināta riska pazīme pēc bankas ieskatiem, tiek piemēroti individuālie tarifi norēķinu konta atvēršanai un apkalpošanai.
Bezpeļņas organizācijai vai maksātnespējīgai juridiskai personai, tiek piemēroti individuālie tarifi norēķinu konta atvēršanai un apkalpošanai.
2 Klients neveic operācijas vairāk par 6 mēnešiem un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju veikšanu bankā. Pagaidu konts nav pārveidots par pastāvīgu 6 mēnešu laikā.
3 Piemērojama visai norēķinu konta atlikuma summai par faktiskajām dienām.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !