Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām izmantot bankas pakalpojumus attālināti !

1. Darījumi ar akcijām

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi
1.1. ASV akcijas 0,05 USD  par 1 akciju (min. 40,00 USD)2
1.2. Krievijas akcijas 0,35% no darījuma summas (min. 50,00 EUR)3
1.3. Eiropas valstu akcijas 0,3 % no darījuma summas (min. 50,00 EUR)2
1.4. citu valstu akcijas 0,4 % no darījuma summas (min. 50,00 EUR)2

2. Darījumi ar obligācijam

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.1. Ārvalstu emitenti/ Eiroobligācijas 0,1 % no darījuma summas (min.  100,00 EUR)1
2.2. Obligācijas, nominētas RUB 0,2 % no darījuma summas (min. 100,00 EUR)4
2.3. AS "Industra Bank" emitētās obligācijas bez maksas

3. Atvasinātie finanšu instrumenti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1. Pasaules biržās tirgotie nākotnes līgumi (Futures) Attiecīgās biržas komisiju sedz klients. Bankas komisija tiek noteikta pēc vienošanās ar klientu
3.2. Pasaules biržās tirgotie iespējas līgumi (contract options) Attiecīgās biržas komisiju sedz klients. Bankas komisija tiek noteikta pēc vienošanās ar klientu
3.3. Finanšu līgumi par starpību (CFD) un citi atvasinātie finanšu instrumenti Pēc vienošanās ar klientu

4. Depozitārie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.1. Finanšu instrumentu konta atvēršana bez maksas
4.2. Finanšu instrumentu konta slēgšana bez maksas
4.3. Finanšu instrumentu konta apkalpošana:  
4.3.1. Akciju vai LR obligāciju, kuras nominētas EUR, glabāšana NASDAQ CSD 0,02%3 mēnesī (min. 1,00 EUR akcijām, min. 50,00 EUR obligācijām)
4.3.2. Citi finanšu instrumenti, kuras nominētas EUR/USD, glabāšana 0,02%3 mēnesī (min. 50,00 EUR obligācijām)
4.3.3. Citi finanšu instrumenti, glabāšana 0,025%3 mēnesī (min. 3,00 EUR akcijām)
4.4. Obligāciju, kuru emitenti atrodas bankrota stadijā, apkalpošana 0,005% no nomināla vērtības, minimāla maksa 20 EUR par katru ISIN kodu
4.5. Konta izrakstu izsniegšana pēc Klienta pieprasījuma bez maksas
4.6. Ziņojuma Klientam nosūtīšana pa pastu (pēc pieprasījuma) 10,00 EUR + pasta izmaksas
4.7. Cita satura pārskata/izziņas sagatavošana (pēc pieprasījuma) 100 EUR (par pārskatu/izziņu)4
4.8. Finanšu instrumentu bloķēšana akcionāru sapulcei 10,00 EUR
4.9. Dereģistrācija 15,00 EUR
4.10. Finanšu instrumentu pārvedumi izmantojot NASDAQ CSD:  
4.10.1. Valsts parāda vērtspapīri (Latvijas Valsts) 10,00 EUR
4.10.2. citi finanšu instrumenti 17,00 EUR
4.10.3. finanšu instrumentu portfeļa pārvedums 10,00 EUR
4.10.4. finanšu instrumentu iekšbankas pārskaitījums starp Klientu kontiem AS "Industra Bank" 3,00 EUR
4.11. Finanšu instrumentu pieņemšana/pārvešana:  
4.11.1. NASDAQ CSD reģistrētās akcijas pieņemšana 10,00 EUR
4.11.2. no citiem depozitārijiem finanšu instrumentu ieskaitīšana 50,00 EUR4
4.11.3. Finanšu instrumentu pārvedums uz citu banku 0,5% no darījuma summas (min. ekvivalents  50,00 EUR akcijām, 100,00 EUR  obligācijām)
4.12. Piedalīšanās korporatīvajos notikumos pēc vienošanās
4.13. Deklarācijas iesniegšana par nodokļu maksājumu samazināšanu saskaņā ar starpvalstu vienošanos par dubulto neaplikšanu ar nodokļiem pēc vienošanās
4.14. Ziņošana par darījumiem ar atvasinātiem finanšu instrumentiem pēc EMIR prasībām pēc vienošanās5

1 Komisijas valūta atbilst Klienta konta valūtai.
2 Pie darījumu apgrozījuma mēnesī vairāk par  1 000 000,00 EUR tiek piemērota individuāla komisija.
3 No portfeļa  tirgus vērtības uz mēneša pēdējo darba dienu. Komisija tiek norakstīta reizi ceturksnī.
4 Trešo personu komisijas apmaksā Klients.
5 Komisija tiek piemērota, ja mēnesī tiek veikts vismaz viens darījums.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei