Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Fiziskām personām

1. Klientu norēķinu konta apkalpošana

Spēkā no 10.09.2020.

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Dokumentu izskatīšana un multivalūtu norēķinu konta atvēršana 25,00 EUR
1.1.2. Multivalūtu norēķinu konta slēgšana 5,00 EUR

1.2. Citu kontu atvēršana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.2.1. Depozītu konta atvēršana bezmaksas

1.3. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.3.1. Norēķinu konta apkalpošana 3 1,00 EUR/mēnesī
1.3.2. Neaktīva1 konta uzturēšana 10,00 EUR /mēnesī
1.3.3. Naudas līdzekļu glabāšana norēķinu kontā Klientam, ar kuru Banka pārtrauc sadarbību 50,00 EUR /mēnesī
1.3.4. Komisijas maksa par klientu līdzekļu glabāšanu ar atlikumiem virs2  
1.3.4.1. 250 000,00 EUR 0,5% gadā
1.3.4.2. 250 000,00 USD 0,2% gadā
1.3.4.3. 100 000,00 CHF 1% gadā

1.4. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.4.1. Konta izrakstu saņemšana Internetbankā MultiNet bezmaksas
1.4.2. Konta izrakstu saņemšana Bankā (vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi) 0,50 EUR
1.4.3. Konta izraksta sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma par periodu līdz 12 mēnešiem 0,10 EUR par lapu (min. 2,00 EUR)
1.4.4. Konta izraksta sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma par periodu virs 12 mēnešiem 0,10 EUR par lapu (min. 5,00 EUR)
1.4.5. Konta izraksta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma, gadījumā kad konts ir slēgts 5,00 EUR + 0,50 EUR par lapu

1.5. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.5.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 10,00 EUR
1.5.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā Saskaņā ar Klienta apkalpošanas tarifu Bankā

1.6. Citi tarifi, kas saistīti ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu

1.

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.6.1. Līgumsods par bankas pieprasīto dokumentu vai  informācijas   kas nepieciešama klienta NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanai,  neiesniegšanu bankas noteiktajā termiņā vai apjomā 25,00- 500,00 EUR
1.6.2. Komisijas maksa par katru gadījumu, kad bankai  ir jāveic  klienta izpēte vai klienta  padziļinātā izpēte4 10,00 -500,00 EUR
1.6.3. Komisijas maksa par klienta/  darbības/ darījuma/maksājumu partnera/ dokumentu papildus  izpēti/atbilstības pārbaudi5 100,00 EUR/stundā

1 Klients neveic operācijas vairāk par 6 mēnešiem, un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju veikšanu bankā.   
2 Bankai ir tiesības pēc sava ieskata piemērot komisijas maksu klientu konta atlikumiem ja to atlikums pārsniedz minēto summu. Piemērojama visai norēķinu konta atlikuma summai par faktiskajām dienām.   
3 Klientiem, kuriem ir noslēgts depozīta vai krājkonta līgums, tā darbības periodā komisijas maksa par norēķinu konta apkalpošanu netiek piemērota.
4 Komisijas apmēru Banka vienpusēji nosaka atbilstoši  klienta/ darbības  sarežģītībai un riska faktoriem. Augstākiem riskiem tiek piemērota augstāka komisija.
5 Komisijas apmēru par izpēti vai pārbaudes veikšanu Banka vienpusēji nosaka  atbilstoši faktiski patērētam darba laikam.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !