Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Juridiskām personām

1. Klientu norēķinu konta apkalpošana

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Multivalūtu norēķinu konta atvēršana + maksājumu karte Visa Business-Gold / MasterCard Business1 350 EUR
1.1.1.1. ieskaitot dokumentu izskatīšanu (atteikuma gadījumā netiek atgriezts) 350 EUR
1.1.2. Steidzama konta atvēršana2 700 EUR
1.1.3. Multivalūtu norēķinu konta slēgšana 150 EUR
1.1.4. Minimālais konta atlikums 1000 EUR

1.2. Citu kontu atvēršana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.2.1. Depozītu konta atvēršana bezmaksas

1.3. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.3.1. Norēķinu konta apkalpošana 100 EUR /mēn.
1.3.2. Norēķinu konta apkalpošana5 300 EUR /mēn.
1.3.3. Neaktīva3 konta uzturēšana 200 EUR / mēn.
1.3.4. Neaktīva3 konta uzturēšana5 papildus 200 EUR / mēn. pie standarta tarifa
1.3.5. Negatīva procentu likme klientu kontu atlikumiem Šveices frankos4 -1,5% gadā
1.3.6. Naudas līdzekļu glabāšana norēķinu kontā Klientam, ar kuru Banka pārtrauc sadarbību -
1.3.6.1. līdz 2 mēnešiem 1000 EUR/mēn.
1.3.6.2. sākot ar 3. mēnesi 5000 EUR/mēn.
1.3.6.3. sākot ar 6. mēnesi 10000 EUR/mēn.

1.4. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.4.1. Konta izrakstu sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma par vienu bankas dienu 5 EUR
1.4.2. Konta izrakstu sagatavošana  pēc Klienta pieprasījuma par vienu mēnesi 15 EUR
1.4.3. Konta izrakstu sagatavošana  pēc Klienta pieprasījuma par periodu, kas lielāks par vienu mēnesi 15 EUR / par katru mēnesi

1.5. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.5.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 50 EUR
1.5.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā 10 EUR + Bankas noteiktas tarifs 

1.6. Bankas prasību neievērošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.6.1. Sods par bankas pieprasīto dokumentu un informācijas neiesniegšanu bankas noteiktajā termiņā 500 EUR

1 Komisijas nauda par maksājumu kartes apkalpošanu pirmajā gadā netiek ieturēta
2 Papildus komisijas maksa par konta atvēršanu 2 darba dienu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā
3 "Klients neveic operācijas vairāk par 12 mēnešiem, un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju veikšanu Bankā"
4 Piemērojama visai norēķinu konta atlikuma summai par faktiskajām dienām
5 "Komisija tiek piemērota norēķinu konta apkalpošanai tiem klientiem, kuriem raksturīga viena no šādām  pazīmēm: a) nav juridiskās personas saistības ar faktisku saimniecisko darbību vai juridiskās personas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību un likuma subjekta rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo vai b) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību vai c) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, juridiskajai personai nav saimnieciskās darbības veikšanas vietas (telpas)"

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !